Соціальний діалог та соціальний конфлікт як актуальні чинники суспільних трансформацій

  • I. Z. Derzhko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: соціальний діалог, конфліктність, суспільні трансформації, соціальний конфлікт, антагоністичність

Анотація

Кризовий стан суспільства можна виміряти цілою системою взаємозв’язаних показників - економічних, технологічних, політичних, культурологічних, національно-етнічних, демографічних та ін. Однак не буде перебільшенням стверджувати, що всі вони своєрідно фокусуються у соціальні сфери життя людей, зумовлюють інтегральну кризу життя людини у час суспільних трансформацій. Не існує універсаль­ної моделі соціального діалогу, він є засобом підвищення продуктивності праці та конкурентоздатності. Соціальний діалог - не лише форма управління кризою, іноді уряди звертаються до соціальних партне­рів лише у випадку економічної кризи, шукаючи їх підтримки у вжитті непопулярних заходів. Такий підхід докорінно помилковий, оскільки діалог повинен ґрунтуватися на взаємній довірі та впевненості, що досягаються роками співробітництва. Тобто соціальний діалог повинен використовуватися не лише за несприятливих, але й за сприятливих соціально-економічних обставин. Протистояння, опозиція, конкуренція, конфлікт, альтернативність, інакомислення є не тільки не­минучими характеристиками складного світу життя людей, а й необхідними факторами, що відвертають застій, стагнацію суспільства, умови його постійного оновлення і розвитку. З’ясування природи і суті соціального конфлікту, як специфічного прояву суперечності суспільних відносин вимагає врахування цілої низки взаємопов’язаних факторів. Насамперед слід взяти до уваги ту обставину, що сучасне сус­пільство самим ходом змін, що відбуваються у науковому мисленні, соціальній структурі суспільства, втягується в якісно новий стан, адаптація до якого супроводжується суспільними трансформаціями. От чому названа проблема вимагає аналізу умов її появи, розробки методів і засобів попередження і прогно­зування відхилень від соціальних норм. Соціальний процес включає способи взаємодії держави і суспільства, інститутів і груп, політичної системи і соціального середовища, уряду і громадянина. Соціальний діалог є одним із способів взаємо­дії держави і суспільства, його інтереси представляють, у тому числі, професійні спілки та організації. Під соціальним діалогом слід розуміти процес, що включає всі типи переговорів, консультацій та обміну інформацією, спрямований на успішне вирішення питань соціально-економічної політики. Вся історія становлення суспільно-політичної, етичної думки є спробою знайти оптимальні шляхи розвитку сус­пільства, тобто звільнитися від неприємних порушень, які нерідко є небезпекою для життя і благополуч­чя людей, відхиленнями від загальноприйнятих цінностей і стандартів. Вся соціальна історія людства уособлює безупинний процес самовиховання і самоорганізації індивіда і суспільства, розвитку і зміни різних типів і форм регулювання взаємин, їх упорядкування, дисциплінованості та нормування. Сус­пільство за допомогою соціальних чинників регулює норми, створює інститути соціального контролю за поводженням людей з метою гарантування суспільного порядку і спокою; вони включають величезну кількість методів і засобів впливу: звички, моральні принципи, традиції, звичаї, загальноприйняті пра­вила, розпорядження, норми та моменти примусу. Узагальнюючим же поняттям є соціальна норма, як один з важливих засобів орієнтації індивіда чи соціальної групи в досить складних особистісних, групових, соціальних зв’язках і відносинах у період суспільних трансформацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аndruschenко А., Dubrovskyj І. Vidpovidi u мynolomu? Socialne partnerstvo v Ukraini maye pevni іstorychni кorenі (Answers in the past? Social partnership in Ukraine has historical roots) // Profspilky Ukrainy. – 2005. – № 2. – Р. 77-79.

Davydenkо V. Імperatyvy formuvannja і rozvytku іnstytutu socialnogo dialogu (Imperatives of formation and development of the institution of social dialogue) // politychnyj menedzhment. – 2005. – № 6. – S. 89-102.

Zhukov V. Mif socialnogo partnerstvа, yakyj mozhe staty realnistu (The myth of social partnership, which could become a reality) // Profspilky Ukrainy. – 2005. – № 2. – Р. 73-77.

Zarubizhnyj ta міzhnarodnyj dosvid reguluvannja socialnо-trudovyh vidnosyn tа socialnogo zahystu naselennja (Foreign and international experience of regulation of industrial relations and social security) / Zа red. S.V. Меlnyка. – Lugansk, 2005. – 179 s.

Ljashenkо Т. Socialna skladovа екonomichnyh reforм (The social component of economic reforms) // Suchasnа ukrainska politykа. Pоlityky і politology prо nei. – Кyiv; Мykolaiv: Vyd-vо МDGU ім. Petrа Моgyly, 2005. – Vyp. 7. – Р. 204-212.

Storizhkо L.V. Problemy socialnoi аdaptacii оsobystostі v suchasnomu psyhoanalzі (Problems of personality social adaptation in contemporary psychoanalysis) // Praktycnа filosofija. - 2005. - №1. - S.11-19.


Переглядів анотації: 234
Завантажень PDF: 403
Опубліковано
2015-01-12
Як цитувати
Derzhko, I. Z. (2015). Соціальний діалог та соціальний конфлікт як актуальні чинники суспільних трансформацій. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(2), 11-15. https://doi.org/10.15421/1715031
Розділ
Стаття