Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Керівництва для авторів

1. Технічні вимоги. Статті приймаються на електронному носії або електронною поштою: granidp@gmail.com. Обсяг – не меньше 18 сторінок (36000 знаків). Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, інтервал – 1,5. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Сторінки нумерувати непотрібно. До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті). Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

 

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, електронну та поштову адреси, повну офіційну назву наукового закладу та його адресу. Ця інформація надається українською, російською, англійською мовами. Звертаємо увагу на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або офіційну назву наукового закладу.

Окремо подається зручна для Вас адреса Нової пошти Вашого міста для отримання Альманаху та дійсний мобільний номер телефону, на який прийде смс про надходження вантажу.  

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються однією з трьох мов – українською, російською, англійською. Редколегія альманаху рекомендує наступні розділи статті: постановка проблеми; аналіз досліджень і публікацій; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки. Назви цих розділів просимо виділяти напівжирним шрифтом.

4. Авторське резюме є обов’язковою частиною публікації і додається українською та російською мовами, обсягом не менже 1800 знаків. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо. 

Ключові слова: 7-9 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті. 

«Abstract» (авторське резюме англійською мовою). Обсяг 2200–2800 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Текст повинний бути зв’язним, для поєднання речень необхідно використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» тощо. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»).


5. Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки») подаються в кінці статті (розмір символа (кегель) – 12, інтервал – 1). Список літератури повинен включати не менше 10 посилань. Бльша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 3-4 років. Допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів. Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.

Бібліографічні посилання використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

References.
Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association). Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому.

Постанова КМ України від 27.012010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport. Для російської мови: транслітерувати потрібно згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3.02.2010 р. № 26. Онлайновий транслітератор: – Транслит по-русски (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport). Якщо вітчизняний журнал має паралельну англійську версію, використовуйте перекладену назву статті та відповідну назву журналу. Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англійські варіанти назви журналу та статті. Вказуйте діапазон сторінок перекладної версії журналу.

Програма перевірки наявності кириличних літер у латинському тексті (і навпаки – латинських у кириличному): – Кириллические буквы в латинском тексте (http://aruseni.alwaysdata.net/layouthighlight/).

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.


Посилання на статті:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, vv(n), pppp. doi.
Putchkov, A. (2011). Ground beetles of the Ukraine (Coleoptera, Carabidae). ZooKeys, 100, 503–515. doi:10.3897/zookeys.100.1545
Putchkov, A. V. (2013). Survey of carabid beetles of the tribe Nebriini (Coleoptera, Carabidae) of the fauna of Ukraine. Entomological Review, 93(5), 620–629. doi:10.1134/s0013873813050102
Husband, R. W., & Khaustov, A. A. (2004). A new species of Eutarsopolipus (Acari: Podapolipidae) from Calathus fuscipes (Coleoptera: Carabidae) from Ukraine. International Journal of Acarology, 30(4), 329–333. doi:10.1080/01647950408684401
Sidorenko, A. I., & Siokhin, V. D. (2016). Gnezdovanie bol'shogo baklana (Phalacrocorax carbo) na tehnogennyh sooruzhenijah v Ukraine [Nesting of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on man-made structures in Ukraine]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(2), 308–316 (in Russian). doi:10.15421/011640

Посилання на книги:

Freeland, J. R., Kirk, H., & Petersen, S. (2011). Molecular Ecology. WileyBlackwell, Oxford. doi:10.1002/9780470979365

Kohno, N. A. (ed.), 1986. Derev’ja i kustarniki, kul’tiviruemye v Ukrainskoj SSR [Trees and shrubs cultivated in the Ukrainian SSR]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).
Girs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lisovporjadkuvannja [Forest management]. Aristey, Kyiv (in Ukrainian).

Посилання на інтернет-публікації, тези доповідей, автореферати та дисертації, звіти, нормативні документи певних держав не бажані.

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

Кожне джерело переліку посилань перевіряється у редколегії через сайт www.crossref.org. Бажано, щоб автори робили це самостійно перед комплектуванням переліку посилань своєї статті. Якщо у статті менше 80% джерел мають власні індекси DOI, стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому журналі.


При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на сайтах http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей), http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн.), http://www.doaj.org (1,8 млн.), http://www.elibrary.ru (20,0 млн.).

Після переліку посилань у рукописі необхідно вказати номер Вашого ідентифікатора ORCID (у кожного з авторів персональний номер ORCID) для полегшання можливості читачів даної статті посилатися на Ваші публікації в інших наукових журналах. Створення цього номера для тих, у кого він відсутній, триватиме декілька хвилин (офіційний сайт - https://orcid.org).


6. Посилання на список літератури. Посилання в тексті позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 – порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 ­– номер аркуша архівної справи.

7. Публікації статей здійснюються за результатами внутрішнього та зовнішнього рецензування. Автори, які не мають наукового ступеня, супроводжують свої наукові статті рецензією наукового керівника – кандидата/доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку. Для науковців, які мають вчений ступінь, такої умови не висувається. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

8. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті членами редакційної колегії. Вартість публікації: 70 грн. за сторінку (2000 знаків). Вартість примірника альманаху – 70 грн. Крім цього електронний вариант журналу (у *.pdf форматі) надсилається за вказаною автором електронною адресою. Вартість пересилу журналу Новою поштою сплачується окремо після отримання за вказаною адресою. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.