Загальні відомості

Науково-теоретичный альманах "Грані" видається з жовтня 1998 року. 

Засновники: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Центр соціально-політичних досліджень. 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19758-9558ПР
видано Міністерством України у справах преси та інформації 19.03.13.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2311-6420 (Print), 2413-8231 (Online). 

Журнал розрахований на широке коло читачів (науковців, фахівців) в галузі філософії, історії, соціології, політології Адреса веб-ресурсу журналу в інтернеті: www.grani.org.ua

До складу редколегії входять вітчизняні та зарубіжні вчені з США, Великобританії, Литви, Італії, Китаю, Польщі, Казахстану.

У виданні публікуються тільки нові роботи які відображають сучасні тенденції і різні грані розвитку соціальної і гуманітарної сфер наукової думки.

Всі статті, які друкуються в журналі, проходять рецензування провідними фахівцями відповідних галузей, а також наукове, загальне та технічне редагування співробітниками редакції. Редакційна політика спрямована на запобігання плагіату і забезпечення високого наукового рівня статей.

Тематична спрямованість:

У перекладі на англійську з української назва видання означає - Edge. Альманах створювався і працює на Грані декількох наукових дисциплін що відкриває нові можливості для междісциплінарних досліджень. Зокрема роботи присвячені аналізу історичних і політичних процесів, які осмислюються з точки зору різних філософських і соціологічних концепцій.

"Грані" являє собою збірник оригінальних наукових робіт як українських  авторів присвячених соціально-гуманітарним питанням історії та сучасності України і Східної Європи, так і важливих для цих регіонів сучасних досліджень авторів з інших регіонів світу.

Видання презентує кращі роботи українських вчених в соціально-гуманітарній сфері в філософії, історії, соціології, політології і таким чином показує внесок українських вчених у розвиток цих наукових дисциплін.

 

Висвітлюються: перебіг суспільної трансформації в Україні та інших пострадянських країнах, проблематика міждержавних конфліктів, вплив глобалізації та особливості геополітики у Східній Европі, соціально-гуманітарні питання сучасного світу, нові погляди на класичні вчення відомих мислителів тощо.

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління (рішенням експертної ради МОН України від 15.04.2014).

Індексується в міжнародних наукометричних базах: 

- Ulrichsweb

- Index Copernicus;

- National Library of Ukraine Vernadsky; 

- DOAJ;

- ERIH PLUS.

- eLibrary;

- Google Scholar;

Періодичність виходу: 12 разів на рік. 

Мова видання: українська, російська, англійська. 

Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005). 

Журнал за 20 років свого існування набув широкого визнання та отримав стійку базу передплатників в Україні та за кордоном в Росії, Казахстані, Азербайджані. Редакція щорічно заключає договори з передплатними агенціями цих країн з конкретними датами передачі журналу за відповідними адресами.

Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.