The revival and preservation of historical memory: national and regional aspects

  • S. I. Svitlenko The Oles Honchar Dnepropetrovsk national university
Keywords: historical memory, historical consciousness, historical thinking, historical process, old, cossack, imperial, soviet, modern ukrainian periods, Ukraine, Dnipropetrovsk region.

Abstract

The article reveals the urgency of the problems of revitalization and preservation of historical memory in the national and regional contexts at different stages of the past and in the present. It is shown that the historical memory of our region, like most other regions of the country, reflected the five main periods, in particular Russian, Cossack, Imperial, Soviet, modern Ukrainian. Noted that the heterogeneity of the historical memory caused rather substantial differences in the individual and collective media, despite the fact that the inhabitants of the region were a territorial community which were distinguishable features: social, ethnic, political, religious, linguistic, cultural, professional, age, sex, etc. are Focused on those key features, which caused quite stable signs of historical memory inherent in our region in different historical periods. Value is defined revival and preservation of historical memory in the development of modern national identity, the modern historical consciousness and thinking.

References

Bondarenko, H. Istorychne piznannia: pytannia teorii i praktyky: navch. posibnyk (Historical knowledge: problems of theory and practice: studies. manual). Lutsk: RVV Volynskoho derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 1998. 189 р.

Diiachi derzhavnoi vlady ta samovriaduvannia Dnipropetrovskoi oblasti: istorychni narysy: u 2 t. / redkol.: Yu. H. Vilkul (holova redkol.) ta in.; vidp. red. S. I. Svitlenko (Figures of state and government Dnipropetrovsk region: historical sketches). D.: ART-PRES, 2010. V. 2. 400 р.

Dnipropetrovska oblast: istoriia ta suchasnist (Do 75-richchia stvorennia) (Dnipropetrovsk region: history and modernity (the 75th anniversary of the establishment)). ART-PRES, 2007. 256 р.

Dnipropetrovshchyna: khto my ye, zvidky y kudy ydemo / redkol. M. V. Poliakov (ker.) (Dnipropetrovsk: who we are, where we go and where). D.: DNU, 2003. 152 р.

Kozellek Rainhart. Chasovi plasty. Doslidzhennia z teorii istorii. Zi statteiu Hansa-Georha Gadamera (Time layers. Research on the theory of history. From the article by Hans-Georg Gadamer.). K.: Dukh i litera, 2006. 436 р.

Reabilitovani istoriieiu. Dnipropetrovska oblast: u 5 t. / za nauk. red. d-ra ist. nauk, prof. V. V. Ivanenka (Rehabilitated by History. Dnipropetrovsk region: in 5 tons). D.: Monolit, 1999. V. 1. : Vidrodzhena pamiat : Knyha narysiv. 608 р.

Reabilitovani istoriieiu: u 27 t. Dnipropetrovska oblast: u 2 kn. / za nauk. red. d-ra ist. nauk, prof. V.V.Ivanenka; red. kol.: V. V. Ivanenko (nauk. red.) ta in.; uklad.: O. H. Bazhan, Ye. I. Borodin, V. V. Ivanenko, L. L. Prokopenko, R. K. Tereshchenko (Rehabilitated by History ‘: 27 tons in Dnipropetrovsk region: in 2 books.). D.: Naukovo-redaktsiinyi tsentr oblasnoi redkolehii po pidhotovtsi y vydanniu tematychnoi serii knyh «Reabilitovani istoriieiu»; Vyd-vo «Monolit», 2009. Kn. 1. 880 р.

Reabilitovani istoriieiu: u 27 t. Dnipropetrovska oblast: Dnipropetrovska oblast: u 2 kn. / za nauk. red. d-ra ist. nauk, prof. V. V. Ivanenka; red. kol.: V. V. Ivanenko (nauk. red.) ta in.; uklad.: O. H. Bazhan, Ye. I. Borodin, V. V. Ivanenko, L. L. Prokopenko, R. K. Tereshchenko (Rehabilitated by History ‘: 27 tons in Dnipropetrovsk Region: Dnepropetrovsk region: in 2 books). D.: Naukovo-redaktsiinyi tsentr oblasnoi redkolehii po pidhotovtsi y vydanniu tematychnoi serii knyh «Reabilitovani istoriieiu»; Vyd-vo «Monolit», 2009. Kn. 2. 1118 р.

Svitlenko S. I. Istorychna komponenta v systemi vyshchoi osvity Ukrainy (The SI historic component of higher education in Ukraine). Humanitarno-vykhovni protsesy, tendentsii i perspektyvy vyshchoi profesiinoi osvity (prysviachuietsia 90-richchiu DDAU): zb. nauk. prats. Vyp. 4. D., 2012. Р. 59–65.

Svitlenko S. I. Ukrainska istorychna svidomist v konteksti etnonatsionalnoho postupu (Ukrainian historical consciousness in the context of ethnic progress). Svit modernoi Ukrainy kintsia XVIII – pochatku XX st.: zb. nauk. prats. D.: Herda, 2007. Р. 117–129.

Ukrainska aforystyka Х–ХХ st. / pid zah. red. Ivana Dracha ta Volodymyra Cherniaka; holov. red. Roman Koval; uporiad. Roman Koval, Valerii Shevchuk, Mykola Mykhalchenko (Ukrainian aforistika X-ХХ century). K.: Vydav. tsentr «Prosvita», 2001. 320 р.

Published
2017-07-13
How to Cite
Svitlenko, S. I. (2017). The revival and preservation of historical memory: national and regional aspects. Grani, 16(8), 27-36. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/948
Section
Article