Феномен становлення Дніпропетровська як «соціалістичного міста» у 1920-х – 1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика

  • V. V. Ivanenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: соціалістичне місто, індустріалізація, урбогенезис, містобудівництво, архітектурний ландшафт, історико-культурний феномен.

Анотація

Проаналізовано теоретико-методологічні аспекти і концептуальні засади поняття «соціалістичне місто» як унікального історико-культурного феномена сталінської доби, розглянуто нормативно-правові акти теоретиків містобудування 1920 - 1930-х рр. і жваві дискусії навколо реконструкції старих і побудови нових радянських міст за «соціалістичним зразком», вивчено процес практичної реалізації концепції «соціалістичного будівництва» на прикладі Дніпропетровська завдяки здійсненню масштабної соціально-економічної, містобудівної і культурної програми в умовах форсованої індустріалізації, досліджено реконструкцію внутрішньої забудови міста і трансформації в його архітектурно-просторовому «обличчі», визначено кількісні і якісні зміни у чисельності населення та інфраструктурі, простежено впливи на масову свідомість мешканців Дніпропетровська шляхом застосування різних форм і методів ідеологічної пропаганди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alabian, K. Protiv formalizma, uproshchenstva i eklektiki (Against formalism uproschenstva and eclectic). Arkhytektura SSSR, 1936, no. 4, PP.1–6

Aleshyn, V. Е. Razvitie predstavleniy o sotsialisticheskom poselenii v gradostroitelstve Ukrainy v 1920 – nachale 1930-kh godov: avtoref. diss. na soisk. uch. step. kand. arkhit.: 18.00.01 (Development of ideas about the socialist settlement in urban development in Ukraine in the 1920s - early 1930s: Author. diss. on competition. uch. step. Candidate. Arch.: 18.00.01). Moscow, 1984. 24 p.

Alforov, M. Polityka urbanizatsii skhidnoi Ukrainy v1920–1939 roky (Politics urbanization in eastern Ukraine between 1920-1939). Skhid, 2009, no. 1(101), PP.75–79

Borysenko M. Arkhitektura ukrainskykh mist 20–30-kh rr. ХХ st. u vitchyznianii istoriohrafii (Architecture Ukrainian cities 20-30-ies of XX century in the national historiography). Etnichna istoriia narodiv

Yevropy: zb. nauk. pr., 2009, Issue 28, PP. 32–38.

Borysenko, M. Arkhitekturnyi landshaft mist radianskoi Ukrainy (1920–1939 rr.) (Architectural landscape of the city Soviet Ukraine (1920-1939 years)). Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 2009, Issue 30, PP.7–13.

Herus, L. F. Sotsialisticheskaya rekonstruktsiya gorodov (Socialist reconstruction of cities). Moscow, 1931. 32 p.

Holovko, H. Arkhitektura sovetskoy Ukrainy (The architecture of Soviet Ukraine). Moscow, 1973. 158 p.

Gorod kak sotsiokulturnoe yavlenie istoricheskogo protsessa. Otv. red. E. V. Sayko (The city as a socio-

cultural phenomenon of the historical process. Executive Editor E.V. Saiko). Moscow, 1995. 351 p.

Hradov, H. Gorod i byt (City and Life). Moscow, 1968. 249 p.

Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovskoi oblasti (dali – DADO) (State Archives of Dnipropetrovsk region). Fund Number 416. Room inventory 1. Ref. 124

DADO (State Archives of Dnipropetrovsk region). Fund Number 416. Room inventory 1. Ref. 213

DADO (State Archives of Dnipropetrovsk region). Fund Number 416. Room inventory 1. Ref. 286

DADO (State Archives of Dnipropetrovsk region). Fund Number 416. Room inventory 1. Ref. 289

Dnepropetrovsk: arkhitekturno-istoricheskiy ocherk / sost. N. P. Andrushchenko, S. Ye. Zubarev,

V. A. Lenchenko (Dnepropetrovsk: architectural and historical sketch / comp. N.P. Andruschenko, S.E. Zubarev, V.A. Lenchenko). Kiev, 1985. 151 p.

Dnepropetrovsk: Kratkiy putevoditel (Dnepropetrovsk: a brief guide). Dnepropetrovsk, 1966. 240 p.

Dnepropetrovsku – 200: istoriko-publitsistich. ocherk / pod obshch. red. V. Ya. Borshchevskogo

(Dnepropetrovsk - 200: historical and journalistic essay / under total. Ed. V.Ya. Borshevsky). Dnepropetrovsk, 1976. 144 p.

Donetsk: arkhitekturno-istoricheskiy ocherk / sost. S. K. Kilesso, V. P. Kishkan i dr. (Donetsk: architectural and historical sketch / comp. S. K. Kilesso, V. P. Kishkan etc.). Kiev, 1982. 152 p.

Za rekonstruktsiyu goroda chuguna i stali (During the reconstruction of the city of iron and steel). 1934. August 11

Zorya (Star). 1934. March 12

Zorya (Star). 1934. July 30

Zorya (Star). 1934. January 7

Zorya (Star). 1936. January 30

Zorya (Star). 1939. January 6

Istoriya gorodov i sel Ukrainskoy SSR: v 26 t. Dnepropetrovskaya oblast. Redkol. t.: I. V. Vasilev (preds.) i dr. (The history of cities and villages of the Ukrainian SSR in the Dnipropetrovsk region 26 tons / Editorial Board. ie: IV Vasiliev (preds.), etc.). Kiev, 1977. 838 p.

Ivanenko, V. V. Osoblyvosti rozvytku urbanizatsiinoho protsesu v Dnipropetrovsku v dobu

«sotsialistychnoi modernizatsii» . Prydniprovia: istoryko-kraieznavchi doslidzhennia: zb. nauk. pr. / redkol.

S. I. Svitlenko (vidp. red.) ta in. (Features of the urbanization process in Dnepropetrovsk day «socialist modernization». Pridneprovya: History and local history research: Coll. Science. p. Editorial Board. S. I. Svitlenko. The (vidp. ed.) And others.). Dnepropetrovsk, 2010. PP. 160–186.

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR: v 26 t. Dnipropetrovska oblast. Redkol. t.: A. Ya. Pashchenko (hol.) y dr. (History of the towns and villages of the Ukrainian SSR: 26 tons in Dnipropetrovsk region. Editorial Board. t:

A. Ya. Pashchenko (Ch.) and others). Kiev, 1969. 960 p.

Istoriia mista Dnipropetrovska / za nauk. red. A. H. Bolebrukha (History of Dnepropetrovsk. For science. yet. A. H. Bolebrukha). Dnepropetrovsk, 2006. 596 р.

Kaganovich, L. M. Za sotsialisticheskuyu rekonstruktsiyu Moskvy i gorodov SSSR (For the socialist reconstruction of Moscow and cities in the USSR). Moscow, 1931

Kostiuryna, N. Yu. Novyy gorod kak model sovetskoy kultury: avtoref. dis. dokt. kulturologii: 24.00.01 «Teoriya i istoriya kultury» (The new city as a model of Soviet culture: Author. dis. Doctor. Cultural Studies: 24.00.01 «Theory and History of Culture»). SPb, 2006. 40 р.

Kushnirenko, M. Sotsialistychni mista Donbasu: yikhnie mynule, teperishnie ta maibutnie (The socialist city Donbass: their past, present and future). Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika».

Arkhitektura. Lviv, 2003. Issue 486. РР. 130–139

Linda, S. Chernivtsi sotsialistychni: kontseptsii rozvytku mista radianskoho periodu (Chernivtsi socialist: the concept of development of the Soviet period). Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 2008, no. 9, РР. 209–217

Lopatyn, P. Y. Goroda nastoyashchego i budushchego (Cities of the present and future). Moscow, 1925. 105 р.

Markova, L. M. Pro pereimenuvannia vulyts m. Katerynoslava-Dnipropetrovska v 1920–1930 rr. (About the renaming of streets Yekaterinoslav-Dnipropetrovsk in 1920-1930 years). Muzei i misto. Dnepropetrovsk, 2001, РР. 76–83

Materiialy do poperednoho 5-richnoho perspektyvnoho planu hospodarcho-kulturnoho budivnytstva

Dnipropetrovskoi okruhy 1928–1929 – 1932–1933 rr. (The materials on the previous 5-year long-term plan of economic and cultural construction of Dnipropetrovsk province 1928-1929-1932-1933). Dnipropetrovsk, 1929

Meerovych, M. H. Diskussiya o sotsialisticheskom rasselenii (1929-1930 gg.) – vybor novogo puti upravleniya gorodami v SSSR (The debate about the socialist resettlement (1929-1930 gg.) - The choice of a new way of management of cities in the USSR). Arkhitekturno-khudozhestvennye problemy Sibiri. Novosibirsk, 2006.

РР. 146–150

Meerovych, M. H. Kladbishche gorodov: gradostroitelnaya politika v SSSR (1928–1932 gg.) (Cemetery

cities: urban policies in the Soviet Union (1928-1932). Moscow, 2011. 270 р.

Meerovych, M. H. Kontseptsiya sotsialisticheskogo goroda. Istoki i sovremennoe sostoyanie (The concept of the socialist city. The origins and current status). Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo

universiteta. 2004, no. ¬ 4 (20), РР. 95-98

Meerovych, M. H. Urbanizm ili dezurbanizm? Diskussiya o budushchem sovetskikh gorodov (Urbanism or dezurbanizm? The debate about the future of the Soviet cities). Arkhytekton: yzvestyia vuzov. 2012, no. 37,

РР. 86–95

Meshcheriakov, N. O. O sotsialisticheskikh gorodakh (About socialist cities). Moscow, 1931. 112 р.

Milyutin, N. A. Problema stroitelstva sotsialisticheskikh gorodov (The problem of building socialist cities). Moscow, 1930. 83 р.

Naumenko, I. M. Z vershyny stolittia. Korotkyi narys istorii budivnytstva i rozvytku elektrychnoho

transportu m. Dnipropetrovska (From the top of the century. Short History of construction and development of electric vehicles in Dnipropetrovsk). Dnepropetrovsk, 1997. 118 р.

Okhitovich, M. Sotsialisticheskiy sposob rasseleniya i sotsialisticheskiy tip zhilya (The socialist mode of

settlement and the socialist type of housing). Vestnik Kommunisticheskoy akademii, 1929. Issue 35–36

Petachenko, G. I. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Sotsialisticheskiy gorod i sotsiokulturnye

aspekty urbanizatsii» (Magnitogorsk, 10 – 11 dekabrya 2010 g.) (International scientific conference «socialist city and socio-cultural aspects of urbanization» (Magnitogorsk, 10 - 11 December 2010)). Rossiyskie i

slavyanskie issledovaniya: nauch. sb. Minsk, 2011. Issue 6. РР. 387–388.

Postanovlenie TsK VKP(b) «O rabote po perestroyke byta» ot 29 maya 1930 g. (Decision of the Central

Committee of the CPSU (b) «The work on the restructuring of life» from May 29, 1930). KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh sezdov, konferentsiy i plenumov TsK (1898–1986). – T. 5 (1929-1932 gg.). Moscow, 1984. vo.5, РР. 118–119

Sabsovich, L. M. Sotsialisticheskie goroda (The socialist city). Moscow, 1930. 123 р.

Sovetskaya arkhitektura 1917–1957 / sost. A. Vlasov, N. Bylinkin (Soviet architecture 1917-1957 / comp. A. Vlasov, N. Bylinkin). Moscow, 1957. 352 р.

Stanislavskiy, A. Planirovka i zastroyka gorodov Ukrainy (Planning and development of cities in Ukraine). Kiev, 1971. 264 р.

Starostin, V. Generalnyy plan Dnepropetrovska 1933 goda (The general plan of Dnepropetrovsk 1933).

Access mode: http://encdp.com/city/architecture/gradostroitelstvo/599

Starostin, V. Proekt razvitiya goroda 1925–1927 gg. (Project development of the city in 1925-1927).

Access mode: http://encdp.com/city/architecture/gradostroitelstvo/619

Starostin, V. Proekt rekonstruktsii kvartalov i tsentralnoy chasti goroda kontsa 1920 – nachala 1930-kh gg. (The reconstruction project neighborhoods and the central part of the city late 1920 - early 1930).

Access mode: http://encdp.com/city/architecture/gradostroitelstvo/645

Tkachenko, V. H. «Mista-sady»: perspektyvy ta realnist (budivnytstvo ta rekonstruktsiia promyslovykh mist Ukrainy v 1920–1930-i rr.) («City-gardens»: Prospects and Reality (construction and reconstruction of

industrial cities in Ukraine in 1920-1930s)). Kultura narodov Prychernomoria. 2006. no. 95. РР. 36–40

Urbanizatsiya i razvitie novykh rayonov / sost. Ye. Yu. Faerman (Urbanization and development of new areas / comp. Ye. Yu. Faerman). Moscow, 1976. 208 р.

Khan-Magomedov, S. Arkhitektura sovetskogo avangarda: v 2-kh kn. (Soviet avant-garde architecture).Moscow, 1996. 709 р.

Tsapenko, M. Nekotorye voprosy sovetskoy arkhitektury (Some questions of Soviet architecture). Kiev, 1955. 183 р.

Chumachenko, V. P. Obshchestvenno-politicheskaya deyatelnost rabochego klassa Ukrainy v period

stroitelstva sotsializma SSSR (1926 – 1937 gg.): posobie po spetskursu (Political activity of the working class in Ukraine during the construction of socialism of the USSR (1926 - 1937 gg.): a guide to special course).

Dnepropetrovsk, 1973. Рart 1


Переглядів анотації: 136
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2017-07-13
Як цитувати
Ivanenko, V. V. (2017). Феномен становлення Дніпропетровська як «соціалістичного міста» у 1920-х – 1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика. Науково-теоретичний альманах Грані, 16(8), 7-19. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/946
Розділ
Стаття