Дисипація українських абітурієнтів у закордонні виші: мотиваційний чинник


  • V. V. Kryvoshein Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/17171
Ключові слова: професійний вибір, конструювання освітньої траєкторії, навчання за кордоном, кар’єрне зростання, освітні та професійні очікування

Анотація

Визначено, що проблема дисипації випускників українських загальноосвітніх закладів у зарубіжні ВНЗ має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки отримана під час її дослідження інформація стає важливою для прогнозування тенденцій суспільних змін та темпів модернізації суспільства, розуміння шляхів модернізації системи освіти, визначення стану і перспектив розвитку ринку праці – світового, національного, регіонального. З’ясовано, що в своїй більшості випускники шкіл ще не повною мірою визначились у своєму професійному виборі, не усвідомлюють того, чим вони планують займатися у майбутньому, де хочуть працювати, яку роботу хочуть виконувати. Тобто для більшості випускників шкіл вибір подальшої освітньої траєкторії не є усвідомленим вибором з прогнозованими перспективами, а виявляється досить випадковим, визначається різними чинниками – бажанням батьків, результатами ЗНО, модою, престижем майбутнього фаху, легкістю здобуття освіти тощо. Показано, що останнім часом збільшилася частка тих випускників шкіл, які прагнуть здобути освіту за кордоном, покладаючи на цей вибір важливі життєві очікування. Ці очікування багато в чому стимулюються ЗМІ, активністю громадських організацій, які «вербують» людський ресурс для закордонних ВНЗ. Такими мотиваційними чинниками виступають: визнання диплома закордонного вишу у світі; престижність освіти у закордонному університеті; культурний саморозвиток; спілкування із ровесниками з інших країн; краща технічна оснащеність освітнього процесу, кваліфікація викладачів; об’єктивність оцінювання знань та ін.

Біографія автора

Місце роботи автора

Посилання

1. Hylyun, A.V., 2014. Studentyi-pervokursniki o motivah postupleniya v universitet [First-year students of the reasons for admission to the University]. Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu. Ser. Filosofiya. Sotsiolohiya. Politolohiya 22, 24 (1), 140-145 (in Russian)
2. Hylyun, O.V., 2012. Osvitni motyvatsiyi student·s’koyi molodi [Educational motivation of students]. Hrani 1 (81), 102-104 (in Ukrainian)
3. Gracheva, O.G., 2012. Tsennosti i motivyi lichnosti kak faktoryi vyibora professii vyipusknikami shkol [Values and motives of the person as factors of choice of profession school graduates]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya 1, 2, 15-18 (in Russian)
4. Zhuravleva, O.V., 2015. Osobennosti motivatsii professionalnogo vyibora starsheklassnikov [Features of motivation of senior professional choice]. Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnyie nauki 1 (33), 159-168 (in Russian)
5. Kryvosheyin, V.V., Mikhno, N.H., Mala, S.H., 2016. Zvit pro provedennya vybirkovoho sotsiolohichnoho doslidzhennya «Abituriyent-2016: motyvy vstupu ta vyboru maybutn’oyi spetsial’nosti» (I etap) [Report on the sample survey «Applicants 2016: Motives of entry and choice of future profession» (First stage)]. Dnipro, 72 (in Ukrainian)
6. Zdioruk, S.I., Bohachevs’ka, I.V., 2012. Akademichna mobil’nist’ yak faktor intehratsiyi Ukrayiny u svitovyy naukovo-osvitniy prostir [Elektronnyy resurs]. Analitychna zapyska, Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’. [Academic mobility as a factor of integration of Ukraine into the international scientific and educational space. Analytic note]. Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/1421/ (in Ukrainian)
7. Ivanov, R., 2015. Proshu pana. Ukrayins’ki abituriyenty shturmuyut’ pol’s’ki vyshi [Please Pan. Ukrainian Applicants storm to Polish university]. Korrespondent.net, 15. Access mode: http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3506978-proshu-pana-ukrainski-abituriienty-shturmuuit-polski-vyshi (in Ukrainian)
8. Ilin, E.P., 2002. Motivatsiya i motivyi [Motivation and motives]. St. Petersburg, Piter, 512 (in Russian)
9. Kolesnik L., 2015. Mezhdunarodnaya akademicheskaya mobilnost ukrainskoy molodezhi v mirovom kontekste [International academic mobility of the Ukrainian youth in a global context]. Wschód Europy: Studia Humanistyczno-Społeczne, 1, 167-180 (in Russian)
10. Kondratenko V.S., Huba N.O., 2016. Vplyv motyviv na vybir maybutn’oyi profesiyi starshoklasnykiv [Influence of motives to choose a future profession seniors]. Molodyy vchenyy / Young Scientist, 6 (33), cherven’, 419-422 (in Ukrainian)
11. Myronchuk N.M., 2014. Akademichna mobil’nist’ yak faktor intehratsiyi Ukrayiny u svitovyy osvitniy prostir [Academic mobility as a factor of integration of Ukraine into the world educational space]. Modernizatsiya vyshchoyi osvity v Ukrayini ta za kordonom: zbirnyk naukovykh prats’. Zhytomyr, vydavnytstvo ZhDU imeni I. Franka, 20-24 (in Ukrainian)
12. Monchuk O., 2014. Fakh z inozemnoyu propyskoyu, abo Chomu ukrayintsi zdobuvayut’ osvitu za kordonom? [Specialty foreign residence permit, or why Ukrainian educated abroad?]. Halychyna, 22 travnya. Access mode: http://www.galychyna.if.ua/publication/society/fakh-z-inozemnoju-propiskoju/print.html. (in Ukrainian)
13. Osvita v Pol’shchi yak shlyakh v emihratsiyu? [Education in Poland as a way to emigrate?]. HO Tsentr mizhnarodnykh proektiv «Yevroosvita». Access mode: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=4405&%20Davis (in Ukrainian)
14. Pro vyshchu osvitu: Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 01.07.2014 № 1556-VII [On Higher Education: the Verkhovna Rada of Ukraine; Act of 07/01/2014 p. 1556 number-VII]. Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian)
15. Stadnyy Ye., 2014. Kudy tikayut’ ukrayins’ki abituriyenty? [To escape Ukrainian applicants?]. Osvitnya polityka: portal hromads’kykh ekspertiv. Access mode: http://education-ua.org/ua/analytics/207-kudi-tikayut-ukrajinski-abiturienti (in Ukrainian)
16. Stolyarchuk O.A., 2015. Korelyatsiynyy analiz vstupnoyi, navchal’noyi ta profesiyno oriyentovanoyi motyvatsiyi studentiv [Correlation analysis of admissions, academic and professionally oriented motivation of students]. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Seriya: Psykholohiya, 51, 221-228 (in Ukrainian)
17. Shyshko L., 2013. Dity obyrayut’ vuzy za kordonom, bo tam deshevshe i ye perspektyva pratsevlashtuvannya [Children are choosing universities abroad for cheaper and there is the prospect of employment]. Vidomosti, 1 serpnya. Access mode: https://vidomosti-ua.com/newspaper/72671 (in Ukrainian)
18. Shchudlo S.A., Dluhosh P., 2013. Zhyttyevi tsili molodi ukrayins’ko-pol’s’koho pohranychchya: pohlyad po obydva boky kordonu [Life targets young Ukrainian-Polish borderland: a view from both sides of the border]. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriya: Sotsiolohiya i politychni nauky, 18 (2, 1), 76-86 (in Ukrainian)
19. Shchudlo S.A., 2015. Porivnyal’nyy analiz profesiynykh planiv vypusknykiv shkil na terytoriyi pohranychchya Ukrayiny ta Pol’shchi [Comparative analysis of professional plans of school leavers in the territory of Ukraine and Poland frontier]. Rynok pratsi ta zaynyatist’ naselennya, 2, 58-62 (in Ukrainian)
20. Dlugosz P., 2011. Aspiracje zyciowe mlodziezy pogranicza [Mid life aspirations of youth border]. Krakow, Impuls, 186 (in Polish)
Опубліковано
2017-03-23
Як цитувати цю статтю:
Kryvoshein, V. (2017). Дисипація українських абітурієнтів у закордонні виші: мотиваційний чинник. Науково-теоретичний альманах "Грані", 20(1), 5-11. https://doi.org/10.15421/17171
Розділ
Статті