Young people progressive mentality’s training in conditions of civilization changes within the impact of information and high-tech progress

  • N. V. Polishchuk Rivne state humanitarian university
Keywords: information and high-tech scientific and technical progress, mentality, education, youth, Ukrainian nation, civilization changes

Abstract

The civilizational changes caused by information and high-tech scientific and technical progress have been examined by the author. Such changes have a profound effect on all aspects of human existence and will inevitably lead to new economic, social, demographic, anthropological, mental and spiritual situation in the life of mankind, and also have an impact on the spirituality and morality of young people, theirs mentality and faith. It has been clarified how information and high-tech scientific and technical progress and, especially, education can influence the mentality of a young man being intelligent and intellectual personality, his/her nature, his/her present and future existence. Author’s definition of information and high-tech scientific and technical progress and mentality in conditions of information and high-tech progress has been given.It has been shown that our time requires a bright, ambitious, creative personality of the teacher who will be able to teach and educate the younger generation successfully in a progressive manner in accordance with the requirements of the information and high-tech progress. And for this aim it is necessary to destine pedagogical theory and practice, scientific and educational research in the direction of the impact of civilizational change on the mentality of a young man in today’s information and high-tech progress.It has been shown that the Ukrainian nation is looking for its own path of development (civilizational, spiritual, cultural, mental, economic, political, social) in modern, post-industrial, postmodern information and high-tech world. It is necessary to attract both public institutions, and educational ones to the intensification of its development taking into account the mentality of our nation, which has its historical origins and values, its specific way of thinking, specific worldview in the system of spiritual life. That is the only way to form the young generation of Ukrainians — happy, educated, spiritually and financially rich with progressive thinking and mentality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bazaluk, Oleh, 2010. Formuvannya obrazu lyudyny maybutn’oho yak stratehichna meta [The formation of the image of the future human being a strategic goal]. Osvita i upravlinnya, 13, 2–3, 49–55 (in Ukrainian).

Vashkevych, V.M., 2007. Manipulyatsiya svidomistyu yak sposib panuvannya u suspil’stvi [Consciousness’ s manipulation as a method of domination in society]. Hileya: naukovyy visnyk: Zbirnyk naukovykh prats’, 7, 36-43 (in Ukrainian).

Hershunskyy, B. S., 1996. Mentalytet y obrazovanye [The mentality and education]. Sovershenstvo, Moscow (in Russian).

Hrabovs’ka, Iryna, 1998. Problema zasad doslidzhennya ukrayins’koho mentalitetu ta natsional’noho kharakteru [The problem of principles of the Ukrainian mentality and national character’s studies]. Suchasnist’, 5, 58–70 (in Ukrainian).

Dem»yanenko, Vira, 2001. Mental’ni kharakterystyky politychnoyi svidomosti ukrayintsiv [Mental characteristics of the political consciousness of The Ukrainians]. Lyudyna i polityka, 1, 93–99 (in Ukrainian).

Kononenko, P.P., 2005. Ukrayinoznavstvo: Pidruchnyk dlya vyshchykh navchal’nykh zakladiv [Ukrainian studies: Textbook for higher educational institutions]. Kyyiv (in Ukrainian).

Kremen’, V. H., 2011. Osvita v strukturi tsyvilizatsiynykh zmin (Z trybuny zahal’nykh zboriv Natsional’noyi akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny) [Education in the structure of civilizational changes (From the tribune of the General meeting of the Ukrainian National Academy of pedagogical Sciences)]. Vyshcha osvita Ukrayiny, 1, 8–12 (in Ukrainian).

Kremen’, V. H., 2009. Transformatsiyi osobystosti v osvitn’omu prostori suchasnoyi tsyvilizatsiyi [Transformation of personality in the educational space of modern civilization]. Profesiyno-tekhnichna osvita, 1, 3–6 (in Ukrainian).

Kryzhans’ka, Larysa, 1998. Znachennya etnopedahohiky u formuvanni ukrayins’koyi mental’nosti [The value of ethnopedagogics in the formation of the Ukrainian mentality]. Nova pedahohichna dumka, 2, 88–91 (in Ukrainian).

Polishchuk, N.V., 2014. Informatsiyno-vysokotekhnolohichnyy naukovo-tekhnichnyy prohres u konteksti formuvannya dukhovnosti molodi: monohrafiya [Information and high-tech scientific and technological progress in the context of the formation of youth’s spirituality: monograph]. O. Zen’, Rivne (in Ukrainian).

Polyshchuk, N. V., 2013. Fylosofyya obrazovanyya – fundator dukhovnosty molodoho pokolenyya v эpokhu nauchno-tekhnycheskoho prohressa [Philosophy of education – the founder of the young generation’s spirituality in the era of scientific and technological progress]. Fylosofyya obrazovanyya, 2(47), 66–172 (in Russian).

Sydorenko, V. K., 2010. Tekhnolohichna pidhotovka, yak intehral’nyy komponent zahal’noyi osvity [Technological training being an integral component of secondary education]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 10, 3–7 (in Ukrainian).

Fihurnyy, Yu. S., 2003. Ukrayins’kyy etnos yak odyn iz vazhlyvykh kontsentriv ukrayinoznavstva [The Ukrainian ethnic group as one of the most important concentrates of Ukrainian studies]. Zbirnyk naukovykh prats’ Naukovo-doslidnoho instytutu ukrayinoznavstva, I, 331-356 (in Ukrainian).

Yakymyns’ka, Lyubov, 2010. Do problemy spivvidnoshennya sotsial’noho ta etnichnoho v naukovykh studiyakh mental’nosti ukrayintsiv: istoriohrafichnyy analiz [To the problem of social and ethnic’s correlation in the scientific researches of the Ukrainian people’s mentality: historiographic analysis]. Osvita i upravlinnya, 13, 4, 81–89 (in Ukrainian).


Abstract views: 198
PDF Downloads: 86
Published
2017-01-26
How to Cite
Polishchuk, N. V. (2017). Young people progressive mentality’s training in conditions of civilization changes within the impact of information and high-tech progress. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 19(10), 19-24. https://doi.org/10.15421/1716100
Section
Article