Trust to mass-media: micro- and macrolevel

  • A. S. Kavyerina V. N. Karazin Kharkiv national university
Keywords: trust, mass media, micro- and macro-level, social media, social networks, blogs, social institution

Abstract

Trust is the basic element of civil society.For the last decades Ukrainian social institutions, including mass media, suffering of the crisis of trust. Public informing, socialization, formation of public opinion are the main functions of mass media. Mass media takes part in a lot of social processes and spheres of society. Accuracy of the information, compliance with standards,objectivity and trust of the audience are very important because of the influence of the mass media. The paper deals with various interpretations of trust and theories of N.Luhmann, P. Sztompka and A. Seligmen, thatemphasize the importance of trust during the transformation of society. Also author considers the approaches to defining levels of trust. Attention was focused on two levels – the micro-level which represents personal trust and the macro-level with institutional trust. Author analyzes mass media as a social institution and considers social media as a type of mass media, which has its own unique characteristics such as high level of the informational participation, lack of the law regulation and the organizational structure. These characteristics bring to the foreground figure of the author. So the social media covers both levels of forming a trusting relationship with audience – micro and macrolevel.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

A. S. Kavyerina, V. N. Karazin Kharkiv national university
postgraduate

References

Bek U. Obshhestvo ryska: na puty k drughomu modernu (Risk Society: Towards a New Modernity). Moscow,2000. 383 p.

Braj’antDzh., TompsonS. Osnovy vozdejstvyja SMY (Fundamentals of Media Effects). Moscow, 2004. 432 p.

Ghlushko Y.V. Rolj socyaljnogho doveryja v orghanyzacyy polytycheskogho dyskursa (The role of social trust in the organization of political discourse). Vestnyk Volghoghradskogho ghosudarstvennogho unyversyteta. Seryja 7, fylosofyja, 2011, no. 1 (13), pp.59-67

Dovira ukrajinciv do socialjnykh instytucij, rezuljtaty doslidzhenni KMIS (Trust Ukrainian social institutions, results of KIIS`s research). Regime to access: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=81

Zabolotnaja Gh. M. Fenomen doveryja y egho socyaljnye funkcyy (The phenomenon of trust and its social functions). Vestnyk RUDN, seryjaSocyologhyja, 2003, no. 1 (4). pp. 67-73

Zakon Ukrajiny «Pro derzhavnu pidtrymku zasobiv masovoji informaciji ta socialjnyj zakhyst zhurnalistiv» (The Law of Ukraine «On State Support of Mass Media and Social Protection of Journalists»). Regime to access: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970540.html

Zakon Ukrajiny «Pro drukovani zasoby masovoji informaciji (presu) v Ukrajini» (The Law of Ukraine «On the print media (Press) in Ukraine»). Regime to access:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/T278200.html

Zakon Ukrajiny «Pro informacijni aghentstva» (The Law of Ukraine «On the informational agencies in Ukraine»). Regime to access: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950074.html

Zakon Ukrajiny «Pro telekomunikaciji» (The Law of Ukraine «On Telecommunications»).Regime to access:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031280.html

Zakon Ukrajini «Pro informaciju» (The Law of Ukraine «On Information»). Regime to access:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/an/5/T112938.html#5

Zakon Ukrajini «Pro telebachennja i radiomovlennja» (The Law of Ukraine «On Television and Radio»). Regime to access: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T375900.html#

Zakonodateljstvo Ukraynы o SMY (Legislation of Ukraine on the media). Regime to access: http://knuj.org/ru/kyiv/index.html?categoryid=74

Kodeks profesijnoji etyky ukrajinsjkogho zhurnalista (Code of Professional Ethics of Ukrainian journalist). Regime to access: http://nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki

Koneckaja V.P.Socyologhyja kommunykacyj. Uchebnyk (Sociology of Communications. Textbook).Moscow, 1997.304 p.

Kostyrja Inna. Rol jzasobiv masovoji informaciji v suchasnij socialjnij komunikaciji (The role of the media in contemporary social communication). Regime to access: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/8-kostyrya.pdf

LevadaJu.A.Faktory y fantomy obshhestvennogho doveryja/ Sochynenyja: socyologhycheskyeocherky 1993- 2000 (Factors and phantoms of public trust / Compositions: sociological essays 1993- 200). Moscow, 2011.506 p.

Monitoryngh manipuljaciji IMI, 2012 (Monitoring manipulation IMI, 2012). Regime to access: http://osvita.mediasapiens.ua/material/14672

Myshljaeva T. V.Doverye v sovremennom obshhestve: podkhody k analyze (Trust in modern society: approaches to analysis). Regime to access: http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990201_West_soc_2006_1(5)/34.pdf

Ocinky ghromadjanamy Ukrajiny dijaljnosti vlady ta suspiljni ochikuvannja stosovno jiji dij, 2014. Doslidzhennja Centru Razumkova (Estimates of the citizens of Ukraine of the authorities and public expectations regarding its actions 2014. Research of Razumkov Centre). Regime to access: http://www.razumkov.org.ua/upload/1400760004_file.pdf

Platonova D. V. Ynformacyonnoe uchastye y formy egho realyzacyy v SMY (Informational participate and forms of its realization in the media). Teoryja y socyologhyja SMY.Ezheghodnyk 2010, pp. 113 – 126.

Prosvyrnyna O.Gh. Doverye kak socyologhycheskyj concept (Trust as a sociological concept). Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho universytetu, 2011, no 10, vol.16. pp. 614-622

Rivenj doviry naselennja do ukrajinsjkykh ZMI prodovzhuje znyzhuvatysja (The level of public trust to the Ukrainian media is declining). Regime to access: http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/uroven-doveriya-naseleniya-k-ukrainskim-smi-prodolzhaet-18102014133300

Stasula N. Elektronni zasoby vyjavlennja verbaljnoji manipuljaciji v ZMI (Electronic detection of verbal manipulation in the media). Regime to access: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10663/1/13.pdf

Fomycheva Y. D.Socyologhyja SMY: Ucheb. Posobye dlja studentov vuzov (Sociology of Mass Media: Textbook for students). Moscow, 2007, 335 p.

Freyk N. V. Koncepcyjadoveryja v yssledovanyjakh P. Shtompky (The concept of trust in research of P. Sztompka). SocYs, 2006, no. 11, pp. 10–18.

Fukujama Frensys. Doverye: socyaljnye dobrodetely y putj k procvetanyju (Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity). Moscow, 2004.730 p.

Chernykh A. Myr sovremennykh medya (The world of modern media). Moscow, 2007.312 p.

EfendyevA.Gh. Obshhaja socyologhyja: Uchebnoe posobye (General sociology: Tutorial). Moscow, 200.654 p.

Combining Social Media and Traditional Media in a Modern Communications Plan. Regime to access: http://web02.gonzaga.edu/comltheses/proquestftp/Mortland_gonzaga_0736M_10170.pdf

Mark P. Orbe.The «reality» of media effects.Media and culture. Regime to access: http://www.sagepub.com/upm-data/48649_ch_11.pdf

Yokoyama Shigeru and YonekuraRitsu.The structure of trust to mass media: a survey and analyze of Japanese views of the media. Regime to access: http://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/09_no7_04.pdf


Abstract views: 142
PDF Downloads: 434
Published
2014-11-18
How to Cite
Kavyerina, A. S. (2014). Trust to mass-media: micro- and macrolevel. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 17(12), 166-171. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/789
Section
SOCIOLOGY