The analysis of constitutional and legal fundamentals of the local self-government and its correspondence to european legal standards

  • M. M. Nahorna Uzhhorod National University», Uzhhorod
Keywords: institution of local self-government, European legal standards, decentralization of state authority, representative authorities of local self-government

Abstract

The article provides the characteristic of the establishment and development of local self-government since Ukraine’s independence and its correspondence to European legal standards. It is revealed that the current development of State of Ukraine is impossible without an effective functioning institution of local self-government as an essential element of the civil society and legal state. The very constitutional and legal basis of the local self-government is called to facilitate the functioning of an effective and competent local self-government that is considered to be a separate form of democracy and an instrument for satisfying Ukrainian citizens’ deeds through the establishment of necessary conditions that provide public services. It is established that the guideline and basis to implement the complex of reforms according to the modernization of the system of public administration, decentralization of state authority as well as functioning of an effective institution of local self-government have to be the European standards of local self-government. It is also established that bringing this long-term reform of local self-government to an end with account of the European legal standards will allow to speak about the confirmation of the realistic civil society and legal state in Ukraine.

References

Akty` yevropejs`kogo prava z py`tan` regional`noyi polity`ky` ta miscevogo samovryaduvannya[The Acts of the European law concerningregional policy and local self-government]/ (Zag. red. A.P. Yacenyuka). 2007. Kyiv, 12-13 (inUkrainian).

Aktual`ni problemy` stanovlennya ta rozvy`tku miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini : kol. monografiya [Current issues of the establishment and development of local self-government of Ukraine: multi-authored monograph]/ (V.O. Antonechko, M.O. Bajmuratov, O.V. Batanov ta in.). 2007. Kyiv, 864 (in Ukrainian).

Antonova N.A., 2006. Normativno-pravovoe regulirovanie mestnogo samoupravlenija [Legal and regulatory management of local self-government]. Zakon i pravo10, 13-16 (in Russian).

Bajmuratov M.O., 2001. Mizhnarodni zv’yazky` i standarty` v sy`stemi miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini [International bonds and standards in the local self-governing system of Ukraine].Kyiv,732 (in Ukrainian).

Bajmuratova M.O., 2009. Municy`pal`ne pravo Ukrayiny`: Pidruchny`k [Municipal law of Ukraine: a textbook].Kyiv, 716(in Ukrainian).

Bashtany`k V., Lukashkova V., 2003. Opty`mizaciya sy`stemy` miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini u konteksti zaprovadzhennya yevropejs`ky`x standartiv regional`nogo upravlinnya [Optimization of the system of local self-government of Ukrainefor the purposes of establishing the European standards of regional governance]. Visny`k NADU2, 274-283 (in Ukrainian).

Volkov V., 2003. Pravovi ta prakty`chni problemy` rozvy`tku zakonodavstva pro misceve samovryaduvannya v Ukrayini [Legal and practical problems of the legislation development regarding the local self-government of Ukraine]. Visny`k Akademiyi pravovy`x nauk2(3), 324-335 (in Ukrainian).

Vyurtenberger T., 2006. Rozvy`tok konsty`tucijnoyi osnovy` miscevogo samovryaduvannya [Development of constitutional fundamentals of local self-government]. Zakonodavstvo Ukrayiny` : naukovo-prakty`chni komentari8, 26-29 (in Ukrainian).

Ganushhak V. I. Koncepciya reformy` administraty`vno-tery`torial`nogo ustroyu Ukrayiny`. Proekt [The framework of the reform of administrative and territorial division of Ukraine: a project].

Glevacz`ka N.M. Mizhnarodni standarty` u sy`stemi miscevogo samovryaduvannya Ukrayiny` [International standards in the system of local self-government of Ukraine].

Grigor’ev V.A., 2005. Jevoljucija mestnogo samoupravlenija. Otechestvennaja i zarubezhnaja praktika: monogr. [The development of local self-government. A national and international practice: a monograph].Kyiv, 424 (inRussian).

Deliya Yu. Pravovi osnovy` miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini : problemy` teoriyi ta prakty`ky`: avtoref. dy`s. kand. yury`d. nauk[Legal fundamentals of local self-government of Ukraine: theory and practice issues]. 2003. Kyiv, 13 (in Ukrainian).

Yevropejs`ka xartiya «Pro misceve samovryaduvannya» [European Charter «Onlocal self-government»]. 1997.Miscevesamovryaduvannya1(2), 90-94 (inUkrainian).

Yevropejs`kaxartiyamiscevogosamovryaduvannyatarozvy`tokmiscevoyiiregional`noyidemokratiyivUkrayini : nauk.-prakt.posib. [European Charter of local self-government and the development of local and regional democracy of Ukraine: a research and practice manual] / (uporyad. O.V. Bejko, A.K. Guk, V.M. Knyazyev ; za red. M.O. Puxty`ns`kogo, V.V. Tolkovanova). 2003.Kyiv, 396 (in Ukrainian).

Zhuravs`ky`j V.S., 2002. Koncepciya garmonizaciyi zakonodavstva Ukrayiny` iz zakonodavstvom derzhav-chleniv YeS [The framework of harmonization of Ukraine’s legislation in accord with the legislation of the member countries of EU]. Pravova derzhava : Shhorichny`k naukovy`x pracz` Insty`tutu derzhavy` i prava im. V.M. Korecz`kogo NAN Ukrayiny`13, 584 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` «Pro misceve samovryaduvannya v Ukrayini» vid 21 travnya 1997 r. [The Law of Ukraine «On local self-government of Ukraine» from May 21st, 1997]. VVR Ukrayiny`24, 170 (in Ukrainian).

Kaly`novs`ka T. O., 2009. Shhodo pravovogo vregulyuvannya pry`jnyattya normaty`vno-pravovy`x aktiv organiv ta posadovy`x osib miscevogo samovryaduvannya [Concerning judicial adjustment of acceptance of legal and regulatory acts of institutions and administrative officials of local self-government]. Chasopy`s Ky`yivs`kogo universy`tetu prava3, 119-126 (in Ukrainian).

Kereczman V., 2004. Do problemy` zakonodavchogo zabezpechennya rozvy`tku regioniv v Ukrayini [Concerning the problem of legislative provision for the development of regions of Ukraine]. Visny`k derzhavnoyi sluzhby` v Ukrayini4, 51-55 (in Ukrainian).

Konsty`tuciya Ukrayiny`: pry`jnyata na p’yatij sesiyi Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` 28 chervnya 1996 r. [The Constitution of Ukraine: passed on the 5th session of the Supreme Court of Ukraine on 28th July, 1996].1996. Kyiv, 43 (in Ukrainian).

Kujbida V.S., 2008. Misceve samovryaduvannya Ukrayiny` v konteksti rozvy`tku miscevoyi demokratiyi [Local self-government of Ukrainewithin the context of the development of local democracy]. Xmel`ny`cz`ky`j, 467 (in Ukrainian).

Majdanny`k O.O. Konceptual`ni py`tannya rozvy`tku konsty`tucijno-pravovy`x osnov miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini [Conceptional matters of the developmentof the constitutional and legal fundamentals of the local self-government of Ukraine].

Orzix M., 2001. Proekt Municy`pal`nogo kodeksu Ukrayiny` [The project of Municipal Code of Ukraine]. Yury`dy`chesky`j vestny`k2, 105-137 (in Ukrainian).

Parxomenko V., 1999. Problemy` miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini 1990-x rokiv [The problems of the local self-government of Ukraine in the 90s]. Kyiv, 252 (in Ukrainian).

Postanova Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` vid 17 sichnya 2002 r. № 2999-III «Pro rekomendaciyi za pidsumkamy` parlaments`ky`x sluxan` z py`tan` realizaciyi derzhavnoyi polity`ky` integraciyi Ukrayiny` do YeS» [The directive of the Supreme Court of Ukraine from 17thJanuary, 2002 №2999-ІІІ «On recommendationsbased on the results of the Parliament proceedings concerning the issues of the implementation of state policy’s integration into the European Union»]. 2003. VVR Ukrayiny`3, 22 (in Ukrainian).

Pro misceve samovryaduvannya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny` vid 21 travnya 1997 r. [On local self-government of Ukraine: the Law of Ukraine from May 21st, 1997]. 1997. Vidomosti Verxovnoyi Rady`24, 170 (in Ukrainian).

Puxty`ns`ky`jM.O., 2002. Rozvy`tokmiscevogosamovryaduvannyavUkrayini [The development of local self-government of Ukraine]. Kyiv, 212 (in Ukrainian).

Rekomendaciyi 102 (2001) KMRVYevid 9 ly`stopada 2001 r. shhodostanumiscevoyitaregional`noyidemokratiyivUkrayini [Recommendations 102 (2001)CLRACE November 9th, 2001 concerning the position of the local and regional democracy of Ukraine]. 2007.GolosUkrayiny`, 15b (in Ukrainian).

Rekomendaciya № 48 (1998) shhodo miscevoyi ta regional`noyi demokratiyi v Ukrayini.Kongres miscevy`x ta regional`ny`x vlad Yevropy`. [Recommendation №48 (1998) concerning the local and regional democracy of Ukraine. The Congress of the local and regional authorities of Europe]. 1998.GolosUkrayiny`, 15b (inUkrainian).

Toparova E. X., 2008. Nably`zhennya vitchy`znyanoyi sy`stemy` vryaduvannya do yevropejs`ky`x standartiv : regional`ny`j riven`: Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data nauk z derzhavnogo upravlinnya[The forthcoming of the national administrative system to the European standard: a regional level].Odesa , 20 (in Ukrainian).

Troyanovs`ky`j V.V. Yevropejs`ka xartiya miscevogo samovryaduvannya yak fundament rozvy`tku miscevoyi demokratiyi v derzhavax Yevropy` [The European Charter of localself-government as a fundamental of the development of local democracy in the European countries].

Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` «Pro programu integraciyi Ukrayiny` do YeS» vid 14.09.2000 r. № 1072/2000 [The Edict of the President of Ukraine «On the program of Ukraine’s integration into the European Union»from 14.09.2000, №1072/2000]. 2000. Uryadovy`j kur’yer (in Ukrainian).

Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 11.06.98 r. № 615/98 «Pro zatverdzhennya Strategiyi integraciyi Ukrayiny` do YeS» [The Edict of the President of Ukraine from 11.06.98,№615/98 «On the confirmation of the Strategy of Ukraine’s integration into the European Union»]. 1998. Uryadovy`jkur’yer (inUkrainian).

Chumakova O.V. Napryamky` rozvy`tkukonsty`tucijno-pravovoyiosnovy` miscevogosamovryaduvannyavUkrayini [The ways of the development of the constitutional and legal fundamentals of the local self-government of Ukraine].

Published
2016-06-20
How to Cite
Nahorna, M. M. (2016). The analysis of constitutional and legal fundamentals of the local self-government and its correspondence to european legal standards. Grani, 19(8), 108-117. https://doi.org/10.15421/171659
Section
Article