Spiritual meaning culturocentric education

  • O. H. Rohova Dnipropetrovsk Regional Institute of Postgraduate Education
Keywords: culture, education, spiritual values, religious culture, culture­centering education

Abstract

The new types of the going to study and up­bringing in the values space require the role clarification of culture in the personality searching  of the spiritually­values senses in conditions of Postmodern.By investigation of the spiritual senses in the culture­centering education were used methods of the system, socio­cultural and comparative analysis of the systems. The culturological approach allowed to analyze strengthening of principles of spiritual culture in maintenance of modern educationThe value of culture­centering education was reasonable for the processes of cultural authentication, cultural inheritance and «taking root» of individual in cultural tradition that is facilities of forming of spirituality in conditions of Postmodern.The spiritually­values educational sense of culture consists in changes that take place in personality during the process of culture­centering education that offers «modernisation» of civilizations component of its maintenance due to the opening of its spiritually­values essence where the symphony of secular and religious cultures acquires a value that assists providing of firmness of personality in conditions of Postmodern.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

O. H. Rohova, Dnipropetrovsk Regional Institute of Postgraduate Education
PhD, Associate Professor

References

Berger P. L. Religioznyj opyt i traditsiya (The religious experience and tradition). Religiya i obshhestvo: Khrestomatiya po sotsiologii religii. M.: Aspekt Press. 1996. P. 339­364.

Bibler V. S. Celostnaya koncepciya shkoly dialoga kultur: teoretich. osnovy programmy: (psikhol.­ped. aspekt) (The integral conception of school of dialog of cultures: teoretic. bases of program (psychol.­ pedagog. аspect)). Psikhol. nauka i obrazovanie. 1996. № 4. P. 66­73.

Valitskaya A. P. Novaya shkola Rossii: kulturotvorcheskaya model (The new school of Russia: culturological model), 2005. 146 p.

Vyzhletsov G. P. Aksiologiya kultury v sisteme kulturfilosofskogo znaniya (Axiology of culture in the system of сultural­philosophical knowledge). Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. — Novgorod: Izd­vo Novgorodskogo universiteta. 2000. № 16. P. 32­36. (Elektronnyj resurs). Mode of access: http://admin.novsu.ac.ru/uni/vestnik.nsf/all/37C182FCDA018214C3256AC000205E21 /$file/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%BB. pdf

Gerchanіvska P. E. Tsіnnіsna sistema ukrajinskoyi narodnoyi khristiyanskoyi kultury (The values system of the Ukrainian folk christian culture). Multіversum. Fіlosofskij almanax: Zb.nauk.prats. Vyp. 75. K.: Ukrayinskij tsentr dukhovnoyi kultury. 2008. P. 111­123. (Elektronnyj resurs). Mode of access: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_75/Herchanivska.pdf.

Gessen S.I. Osnovy pedagogiki: vvedenie v prikladnuyu filosofiyu (The bases of pedagogic. Introduction in the applies philosophy). M. : Shkola­Press, 1995. 448 p.

Zimmel G. Konflikt sovremennoj kultury (The conflict in Modern culture ). Zapadno­evropejskaya sotsiologiya XIX ­ nachala XX vekov. M.: Izdanie Mezhdunarodnogo Universiteta Biznesa i Upravleniya, 1996. P. 436­454.

Iljin I.A. Osnovy Khristianskoj Kultury (The basis of Christian culture ). Myunxen: 1990. 51 p.

Kant I. Ideya vseobshhej istorii vo vsemirno­grazhdanskom plane. (Idea of a Universal History on a cosmopolitical plan ). Sobranie sochinenij v shesti tomax T.6. M.: Mysl, 1966. P.5­24.

Sorokin P. A. Sotsialnaya i kulturnaya dinamika : issledovanie izmenenij v bolshikh sistemakh iskusstva, istiny, etiki, prava i obshhestvennyx otnoshenij (The social and cultural dynamics : research of changes in the large systems of art, truth, ethics, right public relations). SPb.: RKHGI, 2000. 1056 p.

Yamburg E. A. Shkola na puti k svobode: kulturno­istoricheskaya pedagogika. (A School on the way to freedom. Cultural and historical pedagogy). M., 2000. 351 p.


Abstract views: 106
PDF Downloads: 90
Published
2014-06-05
How to Cite
Rohova, O. H. (2014). Spiritual meaning culturocentric education. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 17(7), 31-37. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/565
Section
PHILOSOPHY