The historical regional studies, local history and urban history: the demarcation of subject fields


  • I. M. Koval’s’ka­Pavelko Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Keywords: historical regional studies, historical region, local history, native land (‘homeland’), the urban history, historic city

Abstract

A distinction of subject fields such application areas as historical science historical regional studies, local history and urban history. These academic disciplines are interdisciplinary status that determines their specificity and uniqueness. It is demonstration that the research focus of historical regional studies is a region that serves as an area that is homogeneous in terms of defining certain criteria and these criteria are different from adjacent areas. The historical regional studies focuses on the phenomenon of regionalism, that reveals the complex cultural, mental and spiritual bodies, through which is formed to a specific local community organized a common historical memory, integrative instruction and more.Determined that the subject of studies of local history is the history of his native land, ‘homeland’ (region, district, city, village). This history is localized in the historical events that materialized in the monuments of history and culture. Unlike historical regional studies, local history is more applied nature, pays attention to detail, the specific aspects of the history of his native land (‘homeland’).It is proved that combines subject field of urban history, historical regional studies and local history in terms of research into the history of urban settlements. In historical research focus of urban history is urban lifestyle that allows you to analyze the city in their integrity – both sociocultural phenomena with their own phases of development, in the broad political and ideological context. It is noted that the historical urban studies urbanization, which are connected with the adoption of urban lifestyles as a phenomenon of culture and modern civilization. Urbanization represented in two dimensions – dynamic and static. Since urbanization is a process that characterize the dynamic parameters (rates of urbanization), while urbanization is characterized by static parameters (the number and proportion of urban population, the number of urban settlements, its area, etc.). This feature of the urban historical approaches to the historical regional studies.

Author Biography

I. M. Koval’s’ka­Pavelko, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Ph.D., associate professor

References

1. Badyak V.P. Istorychne krayeznavstvo yak nachal’nyy kurs (Local history as education course) Istorychne krayeznavstvo v systemi osvity Ukrayiny: zdobutky, problemy, perspektyvy. Kam»yanets’­Podil’s’kyy, 2002, pp. 15­24.
2. Blyznyak M. Istorychne krayeznavstvo (Local history). Ostroh, 2011, 236 p.
3. Veber M. Istoriya khozyaystva. Gorod (History economy. City). Moscow, 2001, 576 p.
4. Vermenych Ya.V. Istorychna rehionalistyka v Ukrayini: teoretyko­metodolohichni prob­lem: avtoreferat dysertatsiyi doktora istorychnykh nauk (The historical regional studies in Ukraine: theoretical and methodological problems: author’s doctoral thesis in historical sciences). Kyiv, 2005, 31 p.
5. Vermenych Ya.V. Istorychni mista v systemi pam»yatkookhoronnoyi diyal’nosti ta re­hional’no­istorychnykh doslidzhen’ (Historical cities are already pam’yatkoohoronnoyi activities and regional­historical research) Spetsial’ni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky. Kyiv, 2000, ch. 2, pp. 355­369.
6. Vermenych Ya.V. Istorychne misto yak ob»yekt rehional’nykh doslidzhen’ (The historic city as the object of Regional Studies) Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. Kyiv, 2000, vol. 10, pp. 73­87.
7. Vermenych Ya.V. Kontseptualizatsiya istorychnoyi rehionalistyky v systemi sotsiohu­manitarnoho znannya (Conceptualization of historical regional studies in system of socio­humanitarian knowledge) Ukrayina soborna. Kyiv, 2004, vol. 1, pp. 340­379.
8. Vermenych Ya.V. Metodolohichnyy instrumentariy istorychnoho krayeznavstva v Ukrayini (XIX – poch. XX st.) (Methodological tools of local history in Ukraine (XIX ­ early XX century)) Spetsial’ni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi i metodyky. Kyiv, 1999, ch. 3, pp. 216­223.
9. Vermenych Ya.V. Misto yak katehoriya urbanistyky (The city as a category of urban studies) Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. Kyiv, 2004, vol. 25, pp. 322­332.
10. Vermenych Ya.V. Rol’ i mistse istorychnoyi rehionalistyky v systemi sotsiohumani­tarnykh nauk (Role and place of historical regional studies in system of socio­humanitarian science) Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. Kyiv, 2002, vol. 20­21, pp. 79­94.
11. Holubko V., Kacharaba S., Seredyak A. Istorychne krayeznavstvo (Historical regional studies). L’viv, 2005, ch. I, 130 pp.
12. Yevropeys’ka khartiya mist (Manifest novoyi urbanistyky) (European Charter cities (New Urban Manifesto)): Pryynyata na 15­y Plenarniy sesiyi Konhresu mistsevykh i rehional’nykh vlad Yevropy 29 travnya 2008 r.
13. Zaremba S.Z. Do pytannya pro predmet istorychnoho krayeznavstva (On the subject of local history) Respublikans’ka naukova konferentsiya z istorychnoho krayeznavstva. Kyiv, 1980, pp. 41­45.
14. Kiting M. Novy regionalizm v Zapadnoy Yevrope (New Regionalism in Western Europe) Logos, 2003, no. 6 (40), pp. 67­116.
15. Konstantynova V.M. «Istorychna urbanistyka» ta «istoriya mista (mist)»: spivisnuvannya ponyat’ (‘Historical Urban’ and ‘history of the city (cities)’: concepts of coexistence) Hileya, 2012, vol. 56, pp. 119­121.
16. Oliynyk Ya.B., Stepanenko A.V. Vstup do sotsial’noyi heohrafiyi (Introduction to Social Geography). Kyiv, 2000, 204 p.
17. Sayko E.V. Urbanizatsiya: yavleniye i protsess istoricheskogo razvitiya (Urbanization: phenomenon and process of historical development) Urbanizatsiya v formirovanii sotsiokulturnogo prostranstva / ed. by E.V. Sayko. Moscow, 1999, pp. 11­46.
18. Serkiz Ya. Istorychne krayeznavstvo (Local history). L’viv, 1995, 76 p.
19. Sotsiolohiya (Sociology) / ed. by V.H. Horodyanenko. Kyiv, 2003, 560 p.
20. Franko I. Halyts’ke krayeznavstvo (Galician regional studies) Zibrannya tvoriv. Kyiv, 1986, vol. 46, b. 2, pp. 116­150.
Published
2014-05-20
How to Cite
Koval’s’ka­PavelkoI. (2014). The historical regional studies, local history and urban history: the demarcation of subject fields. Grani, 17(6), 161-167. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/559
Section
HISTORY