Sсietific-pedagogical and social-political activity of V.O. Gerynovych (1900-s – 1940-s): source study aspect


  • V. M. Ostrovyi Khmelnytsk humanitarian-pedagogical academy
Keywords: V.O. Gerynovych, Ukrainian scientist, regional ethnography, geography, archives, sources, documents, manuscripts

Abstract

Complex characteristics and systematization of the source base of the problem, which allowed us to investigate scientific­pedagogical and public­political activity of the famous Ukrainian scientist, pedagogue Volodymyr Oleksandrovych Gerynovych (1900­s – 1940­s.) have been done in the article.The source base of the research consists of the complex of different published, and also promulgated for the first time archival documents, materials from the funds of six archives of Ukraine: Central state archive of higher organs of power of Ukraine, Central State Historical Archive of Ukraine city of Lviv, State archive of secret service of Ukraine, State archives of Lviv and Khmelnytskyi regions, Institute of manuscripts of the National library of Ukraine named after V.I.Vernadskyi, and also State archive of Vologda region (Russian Federation).Significant place in the study of scientific­pedagogical and public activity of the scientists belongs to Ukrainian periodicals of 1906­1930­s, which reflects practically all stages of creative way of the scientist.Works of V. Gerynovych on the geography of Ukraine are of great importance for the study of creative heritage of the scientist. They witness the scientist’s contribution into geographical science and the methodology of its teaching. Specific­research method of investigation played the important role. It provided for finding, selection, theoretic analysis, synthesis, actualization, classification, generalization of the archival and published sources on the problem under research. Exposition of the found sources was to give us complete information and understanding of the whole path of life of the scientist. Dispersed state of the source base of the problem is stipulated by versatility of activity of Volodymyr Gerynovych, connections with the functioning of the society itself.

Author Biography

V. M. Ostrovyi, Khmelnytsk humanitarian-pedagogical academy
PhD in historical science, associate professor

References

1. Berkovs`ky`j V.G. Materialy` fondu 166 TsDAVO Ukrainy` yak dzherelo do istorii osvity` na Kam’yanechchy`ni (20 – 30­ti roky` XX st.) (Materials of the fund 166 of Central State Archive of Higher Organs of Power of Ukraine as a source to the history of education in Kam’yanets­Podilskyi region (1920­1930­s)). Osvita, nauka i kul`tura na Podilli : zb. nauk. prats`. Kam’yanets`­Podil`s`ki`j : Oium, 2007. Vol.9: Materialy` p’yatogo kruglogo stolu. «Kul`tura, osvita i prosvitny`ts`ki`j rukh na Podilli». pp. 358–369.
2. Papakina T.P. Z istorii vtracheny`kh vy`dan` Vseukrains`koi akademii nauk: zb. «Poludneva Ukraina» (From the history of the lost publications of All­Ukrainian Academy of Sciences: collection «Poludneva Ukraina»).Arkhivy` Ukrainy`. 2001. no. 6. 137 p.
3. Profesor Volody`my`r G`ery`novy`ch (Professor Volodymyr Gerynovych). L`viv : Vy`davn. centr LNU im. I. Franka, 2008. 366 p.
4. Tsentral`ny`j derzhavny`j arkhiv vy`shhy`kh organiv vlady` ta upravlinnya Ukrainy` m. Ky`iv (TsDAVO Ukrainy`), (Central State Archive of Higher Organs of Power and Management of Ukraine city of Kyiv) no. of fund 166, no. of description 12, case no. 1522.
5. TsDAVO Ukrainy`, no. of fund 177, no. of description 2, case no. 49.
6. TsDAVO Ukrainy`, no. of fund 177, no. of description 2, case no. 624.
7. TsDAVO Ukrainy`, no. of fund 177, no. of description 2, case no. 853.
8. TsDAVO Ukrainy`, no. of fund 177, no. of description 2, case no. 1487.
9. TsDAVO Ukrainy`, no. of fund 166, no. of description 6, case no. 6247, 6248.
10. TsDAVO Ukrainy`, no. of fund 166, no. of description 8, case no. 437, 439.
11. Tsentral`ny`j derzhavny`j istory`chny`j arkhiv Ukrainy` m. L`viv (TsDIAL Ukrainy`). (Central State Historical Archives of Ukraine). Lviv, no. of fund 309, no. of description 1, case no. 1221­1222.
12. TsDIAL Ukrainy`, no. of fund 311, no. of description 1, case no. 68­69.
13. TsDIAL Ukrainy`, no. of fund 401, no. of description 1, case no. 32.
14. TsDIAL Ukrainy`, no. of fund 736, no. of description 1, case no. 3­4, 20, 32.
15. Derzhavny`j arkhiv L`vivs`koi oblasti (DALO). (State Archive of Lviv region), no. of fund 26, no. of description 7, case no. 1708, no. of description 15, case no. 609.
16. DALO, no. of fund 296, no. of description 1, case no. 2, 58, 65.
17. DALO, no. of fund 26, no. of description 15, case no. 727, amount of folias 38.
18. DALO, no. of fund 796, no. of description 1, case no. 30­32.
19. DALO, no. of fund 796, no. of description 1, case no. 33.
20. DALO, no. of fund 796, no. of description 1, case no. 31.
21. Derzhavny`j arkhiv Khmel`ny`ts`koi oblasti (DAKHmO). (State Archive of Khmelnytskyi region), no. of fund 302, no. of description 1, case no. 588.
22. DAKHmO, no. of fund 582, no. of description 1, case no. 63.
23. DAKHmO, no. of fund 302, no. of description 1, case no. 252.
24. DAKHmO, no. of fund 5, no. of description 1, case no. 537.
25. DAKHmO, no. of fund 302, no. of description 2, case no. 126.
26. DAKHmO, no. of fund 6193, no. of description 1, case no. P – 5966. – Vol – I­II, case no. 17758.
27. Derzhavny`j arkhiv Sluzhby` bezpeky` Ukrainy`. (State Archive of secret service), no. of fund F.P. – case no. 59171.
28. Arkhi`v Rossi`jskogo gosudarstvennogo geologorazvedochnogo uni`versi`teta i`meni` Sergo Ordzhoni`ki`dze. (Archive of the Russian State Geological Survey University named after Sergo Ordzhonikidze). ly`st­vidpovid`, Rossi`jski`j Gosudarstvennyj geologorazvedochnуj uny`versy`tet i`meni` Sergo Ordzhoni`ki`dze za №01­13­218 vid 18.05.2009 r.
29. Gosudarstvennуj arkhi`v Vologodskoi oblasti` Rossi`jskoi Federaci`i`. (State Archive of Vologda region of Russian Federation), no. of fund 2076, no. of description 2, case no. 33. no. of fund 4529, no. of description 1, case no. 49, 62, 72.
30. Insty`tut rukopy`su Nacional`noi biblioteky` Ukrainy` imeni V.I. Vernads`kogo (I.R. NBUV). (Institute of manuscripts of the National library of Ukraine named after V.I.Vernadskyi), no. of fund f.x, case no. 14948­14949, case no. 15291­15292, case no. 17079.
31. I.R. NBUV, f.x., spr. 17412­17414, spr. 17815, spr. 17839­17840.
32. L`vivs`ka naukova biblioteka im. V. Stefany`ka NAN Ukrainy` (LNB NAN UKRAINY`). (Lviv V. Stefanyk scientific library of the National Academy of Sciences of Ukraine), f. 238, spr. 249.
33. Akademichne zhy`ttya. Lektsii geografii (Academic life. Lectures on geography) Ukraina. Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1919. Ch. 10. 21 serp. P. 4; B. Narodnij universi`tet u m. Kam’yantsi / B // Ukraina. Kam’yanets`­Podil`s`ki`j, 1919. 19 zhovt. P. 1.
34. Akademichne zhy`ttya. Pochatok zanyat` (Academic life. Beginning of lectures)/ Ukraina. Kam’yanets`­Podil`s`ki`j, 1919. Ch. 46. 7 zhovt. – P. 2.
35. Volody`my`r G`ery`novy`ch: z neopublikovanogo (Volodymyr Gerynovych: from the unpublished).Khmel`ny`ts`ky`j : TsNTI, 2009. 136 p. : il.
36. Gordy`nchuk M. Volody`my`r G`ery`novy`ch u Stanislavivtsi (Volodymyr Gerynovych in Stanislavivka). Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1996. 20 ly`pnya. P. 3.
37. G`ery`novy`ch V. Antratsy`t na Kam’yanechchy`ni (Antratsyt in Podillia region) / V. G`ery`novy`ch // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1930. – Ch. 10. – 25 sichnya. – P. 6; Jogo zh. – Bure vugillya na Kam’yanechchy`ni / Tam samo, 1929. – Ch. 105. – 21 veres. – P. 5; Jogo zh. – Vy`kory`stovujmo pry`rodni vy`robny`chi sy`ly` Kam’yanechchy`ny` / Tam samo. – Ch. 124. – 7 ly`st. – P. 7; Jogo zh. – Pry`rodni vy`robny`chi sy`ly` Mogy`livshhy`ny` / Tam samo, 1930. – Ch. 4. – 11 sichnya. – P. 4.
38. G`ery`novy`ch V. Vely`ky`j rukh narodn`oi oborony` (iz organizatsijnogo rukhu) (Great movement of people’s defence (from the organizational movement)) / V. G`ery`novy`ch // Strilets`. Stry`j, 1919. Ch. 28. 7 trav. P. 3; Jogo zh. Dva fronty` / Strilets`. Stry`j, 1919. 3 kvit. – P. 1.
39. G`ery`novy`ch V. Vstup do G`eog`rafii (Foreword to Geography) / V. G`ery`novy`ch // Dzvinok. – L`viv, 1906. – Ch. 11. – 5 cherv. – pp. 162–166; Jogo zh. – G`eog`rafiya fizy`chna (G`eotermichny`j stepen`. Zdogad Vilyiyama Tomzona) / Dzvinok. L`viv, 1906. Ch. 13. 5 ly`pnya. – pp. 191–193.
40. G`ery`novy`ch V. Geografichna karta zemel`, de zhy`vut` ukrayintsi (Geographic map of territories, where Ukrainians live) / V. G`ery`novy`ch // Rudny`ts`ky`j S. Korotka geografiya Ukrainy` / S. Rudny`ts`ky`j // Popul. b­ka «Lan». K.­L`viv, 1910. no 5–7. 154 p.
41. G`ery`novy`ch V. Deshho z zhy`ttya muravliv (Something from the life of ants) / V. G`ery`novy`ch // Skladanka: koshtom i zakhodom t­va «Prosvita» – Z druk. NTSh, pid zaryad. K. Bednars`kogo. – L`viv, 1907. – Ch. 319. – pp. 3–7; Jogo zh. – Pro vozdukh: (Opovidane pro svijstva vozdukha ta pro peredkazuvanie pogody`) / Nakl. i drukom «Zag. druk.». – L`viv, 1908. – 59 p.; Jogo zh. – Tryasene zemli / Nakl. i drukom «Zag. druk.» – L`viv, 1909. – Akademichna Ch. 8. – 24 p.; Jogo zh. – Zhy`teli Marsa / Z druk. t­va «Rus`ka Rada»; pid zaryad. I. Zakharka. Chernivtsi : Selyans`ka Kasa, 1911. 40 p.
42. G`ery`novy`ch V. Do zapadnoyi ukrains`koi etnografichnoi grany`ci (To the history of Ukrainian ethnographic boundary) / V. G`ery`novy`ch // Ukrains`ke slovo. – L`viv, 1917. – Ch. 226. – 9 zhovt. ; Ch. 227. – 10 zhovt. ; Ch. 228. – 11 zhovt. ; Ch. 229. – 12 zhovt. – pp. 1–2; Jogo zh. – Do ukrayins`koi orientatsii. (Vstup. – Ukraina i Moskovshhy`na. – Ukraina i Pol`shha. – Nimechi`na i ii susidy`. – Osnovy` ukrains`ko­nimets`koi orientatsii) / Ukrains`ke slovo. – L`viv, 1918. – Ch. 202–203. – 5–6 veres. ; Ch. 205. – 8 veres. ; Ch. 211. – 15 veres. ; Ch. 215–216. 20 –21 veres. pp. 1–2.
43. G`ery`novy`ch V. Do istorii Kam’yanets`­Podil`s`kogo insty`tutu narodnoi osvity` (To the history of Kam’yanets­Podilskyi Institute of People’s Education) / V. G`ery`novy`ch // Zapy`sky` Kam’yanets`­Podil`s`kogo insti`tutu narodnoi osvity` / za red. : V. G`ery`novy`cha, F. Kondrats`kogo, M. Kurnevy`cha, I. Lyubars`kogo, D. Khodorkovs`kogo, A. Chepornyuka. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : Druk. im. Lenina, 1927. – T. 2. – pp. 1–24; Jogo zh. – Kam’yanets`ky`j botanichny`j sadok / Tam samo. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : Druk. im. Lenina, 1926. – T. 1. – pp. 19–25; Jogo zh. – Oglyad navchannya Kam’yanets`­Podil`s`kogo insty`tutu narodnoi osvity` na 1926­1927 rik / Tam samo. – pp. 1–8; Jogo zh. – Stoyanka neolity`chnoi lyudy`ny` bilya s. Vely`ka Muksha Ky`tajgorods`kogo rajonu Kam’yanets`­Podil`s`koi okrugy` / Tam samo. – pp. 14–17; Jogo zh. – Teoriya Vegenera pro vy`ny`knennya konty`nentiv i okeaniv / Tam samo. pp. 32–41.
44. G`ery`novy`ch V. Dr. S. Rudny`ts`ky`j. Korotka geografiya Ukrainy` (Dr. S.Rudnytskyi. Brief geography of Ukraine) / V. G`ery`novy`ch // Ruslan. – L`viv, 1911. – Ch. 8. – 12 sichnya. – pp. 3–4; Jogo zh. – Etnichny`j khaos na Balkani / Ruslan. – L`viv, 1913. – Ch. 190. – chetver. – 28 serp. ; Ch. 192. – subota. – 30 serp. – pp. 3–4; Jogo zh. – Proekt vidvodnennya naddnistryans`koi ny`zy`ny` / Ruslan. – L`viv, 1912. – Ch. 136. – sereda. – 6 chervcya; Ch. 138. – pyatny`tsya. 21 chervcya. P. 4.
45. G`ery`novy`ch V. Z prakty`ky` robitny`chogo universy`tetu v Kam’yantsi na Podilli (From the practice of Workers’ University in Kam’yanets in Podillia region) / V. G`ery`novy`ch // Shlyakh osvity`. – Kharkiv, 1926. – no. 12. – pp. 139–143; Jogo zh. – Robitny`chy`j universy`tet u Kam’yantsi na Podillyu / Shlyakh osvity`. – Kharkiv, 1926. no 8–9. pp. 172–174.
46. G`ery`novy`ch V. Zakhidnya grany`tsya ukrayins`koi etnog`rafichnoi tery`torii (Western border of Ukrainian ethnographic territory) / V. G`ery`novy`ch // Vistny`k Soyuza vy`zvolennya Ukrainy`. – Viden`, 1915. – Ch. 47–48. – 14 padoly`sta. – pp. 4–6; Jogo zh. – Ly`sty` z polya boyu / Vistny`k Soyuza vy`zvolennya Ukrainy`. – Viden`, 1917. – Ch. 136. – 4 lyutogo. – pp. 90–93.
47. G`ery`novy`ch V. Zminy` i koly`vannya klimatu v istory`chni chasy` (Changes and oscillations of climate in different historic periods) / V. G`ery`novy`ch // Chervona pravda. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1922. – 1 lyutogo. – P. 1; Jogo zh. – Klimat Kam’yanets`kogo povitu / Chervona pravda. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1922. – Ch. 17–18. – 20–21 sichnya. – P. 1.
48. G`ery`novy`ch V. Kam’yanets`ka okruga (Kam’yanets region) / V. G`ery`novy`ch // Kraeznavstvo. – Kharkiv, 1927. – no. 1. – pp. 26–29; Jogo zh. – Virmeny` v Kam’yantsi / Tam samo, 1928. – no. 1 – pp. 20–25; Jogo zh. – Do istorii shovkivny`tstva na zakhidnij Pry`dnistryanshhy`ni (V mezhakh USRR) / Tam samo, 1929. – no. 3–10. – pp. 69–74; Jogo zh. – Kam’yanets` na Podilli / Tam samo, 1930. – no. 1–5. – pp. 8–16; Jogo zh. – Kam’yanets`ka okruga / Tam samo, 1927. – no. 1. – pp. 26–29.
49. G`ery`novy`ch V. Karta rozselennya slov’yan: grany`tsi tsiloi Slovyanshhy`ny` i grany`tsi rozselennya ukrayins`ky`kh plemen v chasi utvorennya Rus`koi derzhavy` (IX – X stolittya). (The map of settling of the Slavs: borders of the whole Slavs state and the borders of settling of Ukrainian tribes in the times of formation of Rus state (IX – X century)). (Rozmir 1 : 15,000.000) / V. G`ery`novy`ch // B. Barvins`ky`j. Istoriya ukrayins`kogo narodu. – [2­e vy`d., dop., pererob.]. – L`viv : nakl. kny`garni A. Bardakha, 1922. – 138 p. : il.
50. G`ery`novy`ch V. Karta najvazhnijshy`kh miscevosty`j z istorii ukrains`kogo narodu X – XX st. (The map of the most important territories in the history of Ukrainians X –XX c.). (Rozmir 1 : 7,400.000) / V. G`ery`novy`ch // B. Barvins`ky`j. Korotka istoriya ukrains`kogo narodu (z 21 obrazkamy` i 1 kartoyu). – L`viv, 1922. – 126 p. : il.
51. G`ery`novy`ch V. Kry`vchans`ki pechery` (Kryvchany caves) / V. G`ery`novy`ch // Dilo. – L`viv, 1909. – Ch. 183–184. – subota, ponedilok. – 21–23 serp. – pp. 1–2; Jogo zh. – Ozhy`dana kny`zhka / Dilo. – L`viv, 1910. – Ch. 281. – pyatny`tsya. – 16 grud. – pp. 2–3.
52. G`ery`novy`ch V. Mineral`ni kopaly`ny` nashoi oblasti i ikh pry`stosuvannya v gospodarstvi (Mineral resources of our region and their usage in the economy) / V. G`ery`novy`ch // Bil`shovy`ts`ka pravda. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1932. – 8 trav. – P. 4.
53. G`ery`novy`ch V. Na borot`bu z yarkamy` povy`nna staty` vsya gromada (All community should fight the gullies) / V. G`ery`novy`ch // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1927. – Ch. 3. – 8 sichnya. – P. 6.
54. G`ery`novy`ch V. Navchal`ny`j proces ug`runtuvaty` na konkretny`kh py`tannyakh gospodars`kogo j kul`turnogo budivny`tstva (Educational process to ground on the specific questions of economic and cultural construction) / V. G`ery`novy`ch // Komsomolets` pry`kordonnya. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1929. – no. 17. – 16 cherv. – P. 3.
55. G`ery`novy`ch V. Py`tanye pro trety`chnogo cholovika v novijshij literaturi (The question theoretic man in the newest literature) / V. G`ery`novy`ch // Lit.­nauk. vistny`k. – L`viv – Ky`iv, 1909. – Richny`k XII. – Kn. V. – T. XLVI. – trav. – pp. 331–345.
56. G`ery`novy`ch V. Ponyatte, tsil` i metody` g`eog`rafii (The notion, goal and methods of geography) / V. G`ery`novy`ch // Zbirny`k matematy`chno­pry`rodopy`sno­likars`koi sektsii NTSh / za red. : V. Levy`ts`kogo, I. Rakovs`kogo, S. Rudny`ts`kogo. – L`viv, 1919. – T. XVIII. – XIX. – pp. 1–19.
57. G`ery`novy`ch V. Do py`tannya Skhodu Yevropy` (To the question of the East of Europe) / V. G`ery`novy`ch // (Uvagy` antropog`eog`rafa) // Nash shlyakh. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1919. – Ch. 2. – 26 ly`st. – Ch. 5. – 28 ly`st. – pp. 1–2.
58. G`ery`novy`ch V. Ukraina, zvidky` pishla ii nazva, yak i chomu vona poshy`ry`lasya? (Ukraine, where its name came from, how and why did it spread?) / V. G`ery`novy`ch. – L`viv : nakl. avt., z druk. Stavropigijs`kogo in.­ta pid upravoyu Yu. Sy`doraka, 1918. – 16 p.; Jogo zh. – Providny`k po Podilli / Ukrains`ka Narodnya Respublika. – Vi`nny`tsya : Vy`d­vo Nar. Min. Presy` i Prop. U. N. R., 1919. – 32 p.; Jogo zh. – Providny`k po Ky`ivshhy`ni / Vinny`tsya na Podilli : Vy`d­vo Nar. Min. Presy` i Prop. U. N. R., 1919. – 36 p.; Jogo zh. – Osnovy` geografii: dlya uzhy`tku 3 i 4 klyasy` / Kam’yanets` na Podillyu : Dnister, 1920. – 84 p.; Jogo zh. – Osnovy` geografii: dlya uzhy`tku 12 klyasy` / Kam’yanets` na Podillyu : Dnister, 1920. – 84 p.; Jogo zh. – Fizy`chna geografiya / Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1920. – Ch. III (mashy`nopy`s). – 102 p.; Jogo zh. – Geografiya Ukrainy`. – Ch. II : Antropogeografiya / Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : Dnister, 1920. – 202 p.; Jogo zh. – Fizy`chna geografiya : dlya shkil i samoosvity` / Katery`noslav – Kharkiv : Derzh. vy`d­vo Ukrainy`, 1922. – 92 p.; Jogo zh. – Geografiya Ukrainy` / Vinny`tsya : Vseukr. derzh. vy`d­vo. Podil`s`ka filiya, 1922. – 131 p.; Jogo zh. – Osnovy` geografii / Katery`noslav­Kharkiv : Derzh. vy`d­vo Ukrainy`, 1922. – 70 p.; Jogo zh. – Osnovy` geografii / [2­e vy`d.]. – Kharkiv­Ky`iv : Derzh. vy`d­vo Ukrainy`, Derzh. trest «Ky`iv druk», druk. no 2, 1924. – 93 p. – dod. ly`sty` z mapamy` : zemny`kh pivkul` i Ukrainy`.; Jogo zh. – Osnovy` geografii / [3­tye vy`d.]. – Kharkiv­Odesa : Derzh. vy`d­vo Ukrainy`, 3­ya Derzh. druk. im. t. Trots`kogo, 1924. – 93 p. – dod. ark. z mapamy`; Jogo zh. – Poradny`k ekskursanta Kam’yanechchy`ny`. Z planom Kam’yanets`kogo zamku z roku 1699 / Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : okr. kraeznav. kom. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : Druk im. Lenina, 1928. – 102 p.; Jogo zh. – Ekskursant Kam’yanechchy`ny` (Z planom Kam’yanets`kogo zamku z roku 1699 z «La Galerie agrable du Monde» i marshrutom) / Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : [b. v.], 1928. – 75 p.; Jogo zh. – Pry`rodni vy`robny`chi sy`ly` Kam’yanechchy`ny` / Kam’yanets`­Podil`s`ky`j : Kam’yanets`­Podil`s`ka okrugova plyanova komisiya, 1930. – 46 p.; Jogo zh. – Pry`rodni vy`robny`chi sy`ly` Kam’yanechy`ny` / peredm. K. Sukhomlina. – [2­e vy`d., dop.]. – Kharkiv : PEU VRNG USRR, Byuro vy`kory`stannya pry`rodny`kh resursiv, 1931. – 83 p.
59. G`ery`novy`ch O.O. «Kry`ny`tsya zhy`ttya»: spogady`, tvorchist`, pedagogika («Well of Life»: remembrances, creative activity, pedagogics) / O.O. G`ery`novy`ch. – Ivano­Frankivs`k : Gosty`nets`, 2006. – 140 p.
60. Dal`sha robota ekspedy`tsii VUFKU (Further work of the expedition of All­Ukrainian Photo and Cinema Organization) // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1928. – 13 veres. – Ch. 105. – P. 6; Premy`sler. Shho chy`taty` pro Kam’yanechchy`nu. D­r Vol. G`ery`novy`ch. Kam’yanechchy`na, Ch. I. Pry`roda / Premy`sler // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1926. – 24 ly`st. – Ch. 89. – P. 6; Robitny`k. Rozpovsyudy`ty` kory`snu kny`zhku / Robitny`k // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1930. – 16 trav. – no. 52. – P. 4.
61. Dinoel`. Vy`shhe bil`shovy`ts`ku py`l`nist` u teorii i prakty`tsi (To increase Bolshevik vigilance in theory and practice) / Dinoel` // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1932. – no. 8. – 14 sichnya. – P. 2.
62. Entsy`klopediya Ukrainoznavstva: (Slovny`kova chasty`na 2) (Encyclopedia of Ukrainian Studies (Vocabulary part 2)) / V. Kubijovy`ch (golov. red.), M. Globenko (zast. golovn. red.). – L`viv : Molode zhy`ttya, 1993. – 800 p.
63. Za bil`shovy`ts`ku nepry`my`rennist` do vorogiv partii Lenina – Stalina (For the Bolshevik irreconcilability to the enemies of party of Lenin – Stalin) // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1934. – 18 ly`st. – P. 2.
64. Ivan Kry`p’yakevy`ch u rody`nnij trady`tsii, nautsi, suspil`stvi (Ivan Kryp’yakevych in family tradition, science, society) / vidp. red. Ya. Isaevy`ch, uporyad. F. Steblij // Ukraina: kul`turna spadshhy`na, natsional`na svidomist` : zb. nauk. prats` 8 / Insty`tut ukrainoznavstva im. I. Kry`p’yakevy`cha NAN Ukrainy`. – L`viv, 2001. – 960 p., 32 p. il.
65. Katal`og` kny`garni «Svobody`» (Catalogue of the bookshop «Svoboda») // Svoboda. – Dzherzy` Sy`ti, N. Dzh., 1925. – 5 kvit. – Ch. 78. – P. 4.
66. Korotky`j zvit naukovo­doslidnoi kafedry` pry` Kam’yanets`­Podil`s`komu INO za 1925­26 rik (Brief report of scientific­research department at Kam’yanets­Podilskyi Institute of People’s Education) // Nauka na Ukraini. – Byuleten` Ukrnauky` DVU, 1927. – no. 2–4. – pp. 187–189.
67. Ly`sty` Stepana Rudny`ts`kogo do Sofii ta Stanislava Dnistryans`ky`kh (1926 – 1932) : dovidny`k no. 33 (Letters of Stepan Rudnytskyi to Sofiya and Stanislav Dnistrianskyi (1926 – 1932) : reference book No. 33) / uporyad., vstup. st. M. Mushy`nky`. – Edmonton : Vy`d­vo Kanads`kogo in­tu ukr. studij Al`berts`kogo un­tu, 1991. – 91 p.
68. Onats`ky`j Ye. Ya dumayu pro tebe, Toti… (z mogo ry`ms`kogo shhodenny`ka) (I think of you, Toti… (From my Rome dairy)) / Ye. Onats`ky`j // Svoboda. – Dzherzy` Sy`ti, N. Dzh., 1935. – 15 cherv. – Ch. 138. – P. 2.
69. Pikhota. Poruchny`ky` (Infantry. Lieutenants) // Vistny`k Derzhavnogo Sekretariatu Vijs`kovy`kh sprav ZO UNR. – Stanislaviv, 1919. – Ch. 5. – 31 sichnya. – P. 2.
70. Prorobkoyu ly`sta tov. Stalina, ozbroity`s` dlya borot`by` na ideologichnomu fronti (Analysis of the letter of comrade Stalin must be taken on board for the struggle in the ideological front) // Chervony`j kordon. – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1932. – no. 7. – 12 sichnya. – P. 2.
71. Rusova S. V. G`ery`novy`ch. Geografiya Ukrainy`. Ch. II. Antropogeografiya (V.Gerynovych. Geography of Ukraine. Ch. II. Anthropogeography) / S. Rusova // Nash shlyakh (literaturno­naukovy`j dodatok). – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1920. – Ch. 9. – 25 kvit. – pp. 2–4.
72. Sokhots`ky`j I. Vijs`kova kantselyariya dy`ktatora (Military chancery of the dictator) / I. Sokhots`ky`j // Ukrayins`ka Galy`ts`ka armiya v 40­richcha ii uchasti u Vy`zvol`ny`kh zmagannyakh: dokumenty` do istorii. – Vinnipeg­Kanada : vy`d­vo «Kanadijs`kogo farmera», D. My`ky`tuka, 1958. – 674 p.
73. Spy`s pozhertv na khvory`kh i poraneny`kh kozakiv (The list of donations for sick and wounded Cossacks) // Nash shlyakh (shhodenna demokraty`chna bezpartijna gazeta). – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1920. – Ch. 17. – 30 sichnya. – P. 2. ; Ch. 20–21. – 4–5 lyutogo. – P. 2, 4. ; Ch. 27. – 26 grud. – P. 2. ; Ch. 33. – 19 lyutogo. – P. 4.
74. Universy`tets`ke zhy`ttya (University life) // Nash shlyakh («literaturno­naukovy`j dodatok»). – Kam’yanets`­Podil`s`ky`j, 1920. – Ch. 3. – 28 berez. – P. 4. : Ch. 63. – 28 berez. – P. 4.
75. Shtojko P.I. Ukrayina yak geografichne ponyattya: problema vy`znachennya (Ukraine as a geographical notion: the problem of definition) / P.I. Shtojko // Visny`k L`vivs`kogo Universy`tetu. Seriya geografichna, 2009. – Vy`p. 36. – pp. 321–329.
76. G`ery`novy`ch V. Doyiny rek wschodnio­karpckih i podolkich (Valleys of the rivers of East­Carpathians and Podillia region) / V. G`ery`novy`ch, W. oinki. – Lwiw, 1905. – (Recz. na publ.) // Zapy`sky` NTSh. – Vol. LXXX. – L`viv, 1907. – pp. 232–236; Jogo zh. – Zarys geografii rozumowej. Wydanie III / W. Nalkowski. – Warzawa, 1907. – 703 p. – (Recz. na publ.) // Zapy`sky` NTSh. – Vol. LXXIV. – L`viv, 1906. – pp. 232–235.
Published
2014-02-14
How to Cite
Ostrovyi, V. (2014). Sсietific-pedagogical and social-political activity of V.O. Gerynovych (1900-s – 1940-s): source study aspect. Grani, 17(3), 94-105. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/460
Section
HISTORY