Postnonclassical analysis of educational sessions in the aspect of ukrainian life: metaphysics stories

  • I. Z. Sklovs’kyy Kirovograd national technical university
Keywords: anthropologies, educational space, metaphysics, futurology, professionalism, civilization, value, young professional, ethno-national, Ukrainian life

Abstract

Identification criteria metaphysical information culture as Postnonclassical understanding of the roles of government and society, the individual that learns the spirit of patriotism as the Millennium updated understanding of ethnic space of post-totalitarian era Ukraine. Economy hopes limits schematism «cog», and then the society honors the professional honesty and integrity demands on themselves and others that are part of mutual responsibility for the future Ukrayiny.V the same time among the leading educators and philosophers of our country took place more or less complete realization that the traditional education system can not provide the curved shape needs to be adequate ekonomiky.Schob modern life, destiny and creativity of our outstanding and philosophers and teachers of the past chasivTse very important in the context of transcendent order to discover the spirit Postnonclassical knowledge as spiritual activity, where turns its commitment to anthropological and historical knowledge - it also shows activity of civilized patriots that in the future the future become Europeans to overcome the level of stereotyping spirit malorossiyskoy menshovartosnosti that should strongly reject evolutionary way their knowledge, this corresponds to the time civilizational and evropeyskyh changes at the turn of the millennium.

Author Biography

I. Z. Sklovs’kyy, Kirovograd national technical university
doctor of philosophical sciences, Full Prof.

References

Aks’onova V.I. Mizhkul’turna komunikatsiya yak atrybut sotsiokul’turnoyi zhyttyediyal’nosti suspil’stva (Intercultural Communication as an attribute of social and cultural life of society)// Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. – Zaporizhzhya: Vyd-vo ZDIA, 2011. – Vyp.45. – Р.128-141.

Andrushchenko V.P. «Suchasna sotsial’na filosofiya» («Contemporary Social Philosophy»). K.,1995 (u spivavtorstvi z M. Mykhal’chenkom); Andrushchenko V.P. Orhanizovane suspil’stvo. Problema orhanizatsiyi suspil’noyi samoorhanizatsiyi v period radykal’nykh transformatsiy v Ukrayini na rubezhi stolit’: dosvid sotsial’no - filosofs’koho analizu (The organized society. The problem of social self-organization during the radical transformations in Ukraine at the turn of the century: the experience of social - philosophical analyzes). - Kyyiv: Atlant YuemSI, 2006. - 498 р. Huberskyy L.V. Naukova ideolohiya ta lichnost’ (Scientific ideology and lichnost.). — Kyyiv : Vyshcha shk. : izd-vo pry Kyyiv. hos. un-te, 1988. — 189,[2] р. — ISBN 5-11-000354-8 (V per.) Dem»yanenko N.M. Pedahohichna paradyhma vyshchoyi shkoly Ukrayiny: heneza i evolyutsiya (Pedagogical Paradigm of Higher Education of Ukraine: origins and evolution)// Filsoofiya osvity: naukovyy chasopys. - 2006. -№ 2(4). - K.: Vyd-vo NPU im. M.P.Drahomanova, 2006. - Р. 256-266. Dzvinchuk D.I. «Suchasni tendentsiyi rozvytku ta upravlinnya osvitoyu» («Current trends in the development and management of education.») (2008); profesor Zyazyun I.A. «Osnovу pedahohycheskoho masterstva» (Principles of Teaching Mastery) (1987, 1989); «Pedahohichna maysternist’» (Pedagogical skills) (1997); «Krasa pedahohichnoyi diyi» (The beauty of educational action)(1998); «Neperervna profesiyna osvita: problemy, poshuky, perspektyvy» (Continuing professional education: problems, searches, perspectives) (2000); «Pedahohika dobra» (Pedagogy of good) (2000).

Kremen’ V.H. Filosofiya natsional’noyi ideyi. Lyudyna. Osvita. Sotsium (Philosophy of national idea. Man. Education. Society). - Kyyiv: Hramota, 2007. - 575 р. Korsak K.V.,Plakhotnik O.V. Osnovy suchasnoyi ekolohiyi: Navch. posib (Fundamentals of modern ecology). – 4-te vyd., pererob. i dopov. – K.: MAUP, 2004. – 340 р: il. Lutay V.S. Filosofiya suchasnoyi osvity: Navchal’nyy posibnyk (The philosophy of modern education). – K.: Tsentr «Mahistr-S» Tvorchoyi spilky vchyteliv Ukrayiny, 1996. – 256 р. Tarasenko V. Chy buv SRSR imperiyeyu? (Was the Soviet empire ?)//Viche.-1999.-№10.-Р.107-120.

Gavel V. Zaochnyiy dopros. Razgovor s K. Gvizhdyaloy (Correspondence interrogation. Conversation with K. Gvizhdyaloy). - M.: Novosti, 1991. - 214 р.

Kuras I. Federatsiya chy unitarna derzhava? (Federation or a unitary state?)// Polityka i chas.-1993.- №6.-Р. 3-8.).

Mamardashvili M. K. Soznanie kak filosofskaya problema (Consciousness as a philosophical problem) // Voprosyi filosofii. - 1990. - №10. – Р. 3-18.

Mill’ Dzh.S. Natsional’nist’ i predstavnyts’ke vryaduvannya (Nationality and representative government) // Natsionalizm. Antolohiya. 3-te vyd. - K.: VD «Prostir», «Smoloskyp», 2010. – 684 р. – Р.34-37.

Mikhnik A. Oksamytova revolyutsiya (Velvet Revolution)// Suchasnist’. Literatura, nauka, mystetstvo, suspil’ne zhyttya.- 1995. - №4. - Р.61-66.

Noveyshaya istoriya Ukrainyi. (The recent history of Ukraine)/ P.Panchenko i dr. ch.2.- K.,1995.

Orteha-i-Haset Kh. Bunt mas. (The revolt of the masses). – N’yu-York: Vyd-vo orhanizatsiyi oborony chotyr’okh svobod Ukrayiny, 1965. – 157 р.

Sukhomlyns’kyy V. Vybrani tvory: V 5-ty t.(Selected works).-K.:Radyans’ka shkola, 1976.- Vol.1.-653 р.

Chornovil V.M. Tvory :U 10-ty t. (Writings).-Kyyiv: Smoloskyp, 2003.-Vol.2.-903 р.

Sheptyts’kyy A. Za yednist’ svyatoyi viry, tserkvy i natsiyi (For the unity of the holy faith, church and nation). - L’viv: Fond mytropolyta Andreya Sheptyts’koho, 1991.- 20 р.

Published
2015-12-29
How to Cite
Sklovs’kyy, I. Z. (2015). Postnonclassical analysis of educational sessions in the aspect of ukrainian life: metaphysics stories. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 19(1), 71-74. https://doi.org/10.15421/1716012
Section
PHILOSOPHY