Geopolitical research in ukrainian science

  • O. V. Dashevs’ka Alfred Nobel university in Dnipropetrovsk
Keywords: Geopolitics, Ukraine, geopolitical research, science, geopolitical trends, theses, Political Science

Abstract

The intensity and diversity of political and geopolitical processes in Ukraine give greater empirical basis for Geopolitical Studies. However, the popularity of this research is purely populist currents, leaving only a quarter of all science research. The aim of the study is to examine the specific dynamics and geopolitical studies in modern Ukrainian political thought. This paper reviews the dissertation research of local scientists. It was noted that most of the work falls on political sciences, specialty 23.00.04 - political problems of international systems and global development. The main trends in domestic geopolitical studies: 1. Identification of Ukraine’s place on the geopolitical map of the world by analyzing the geopolitical position and historical and political research; 2. Study regional issues, bilateral relations between countries; 3. Research general issues of international security, terrorism and the role of Ukraine in the system of international security; 4. Analysis of ethnic and political problems in Ukraine and their impact on international relations; 5. Investigation euro integration aspirations of Ukraine as the only right in terms of the geopolitical position; 6. General geopolitical studies that examined the practice of various geopolitical theories and concepts in different times and different countries. The analysis presented dissertations and other scientific literature suggests domestic authors only the first stage of mastering such important political science as geopolitics. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

O. V. Dashevs’ka, Alfred Nobel university in Dnipropetrovsk
PhD in economics, associate professor

References

Dnistryans’kyy M. S. Heopolityka : navch. posib. (Geopolitics: teach. guidances). MONMS Ukrayiny, L’viv. nats. un-t im. I. Franka. - L., 2011. - 434 р.

Hol’tsov A.H. Heopolityka ta politychna heohrafiya : pidruchnyk (Geopolitics and Political Geography: textbook). – Kyyiv : TsUL, 2012 . – 415 р.

Zaremba O.V., Fedorenko O.A. Vitchyznyana heopolitychna dumka yak yavyshche politychnoyi identychnosti ukrayins’koho narodu u ХХ na pochatku ХХІ stolittya (Domestic political thought as something political identity of the Ukrainian people in the ХХ century at the beginning ХХІ century). – Kyyiv, 2010. – 253 р. – Access mode: smoloskyp.org.ua/bulPDF/Monograph.pdf . – Name of the screen.

Kotsur V. V. Etnopolitychnyy konflikt u Prydnistrov»yi v konteksti ukrayins’ko-moldovs’kykh mizhderzhavnykh vidnosyn (Еthno-political conflict in Transnistria in the context of Ukrainian-Moldovan intergovernmental relations); NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. - K., 2011. - 18 р.

Kudryachenko A.I. Heopolityka : Pidruchnyk (Geopolitics: textbook). – K.: MAUP, 2004. – 296 р.

Madisson V.V., Shakhov V.A. Suchasna ukrayins’ka heopolityka (The modern Ukrainian geopolitics): Navchal’nyy posibnyk dlya studentiv hum.spets.vuziv. - Kyyiv : Lybid’, 2003. – 180 р.

Bebeshko O. V. Modeli bezpeky u Chornomors’komu rehioni v suchasnykh mizhnarodno-politychnykh kontseptsiyakh (Models security in the Black Sea region in the current international political concepts); Tavr. nats. un-t im. V.I. Vernads’koho. — Simf., 2011. — 20 р.

Ofitsiynyy veb-sayt Natsional’noyi biblioteky imeni V.I. Vernads’koho (Web-site of the National Library named after V.I. Vernadsky). – Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/

Polubatko N. S. Polityko-systemni vymiry heoekonomichnoyi kryzy (Political and geo-economic dimensions of systemic crisis); NAN Ukrayiny ; In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn. — K., 2011. — 18 р.

Petkova O. V. Politychni imperatyvy pozytsionuvannya Ukrayiny v mizhnarodnomu informatsiynomu prostori (Political imperatives positioning of Ukraine in the international information space); In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn NAN Ukrayiny. — K., 2010. — 20 р.

Lutsenko A. V. Stratehiyi «myakoyi syly» v heopolitytsi Spoluchenykh Shtativ Ameryky, Yevropeys’koho Soyuzu ta Rosiys’koyi Federatsiyi (Strategies «soft power» policy of the United States, European Union and Russian Federation); NAN Ukrayiny, In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn. — K., 2010. — 20 р.

Ihoshyna Zh. B. Transformatsiya arabs’kykh krayin v konteksti protsesiv hlobalizatsiyi (The transformation of Arab countries in the context of globalization); Nats. un-t «Odes. yuryd. akad.» — O., 2011. — 19 р.

Bilets’ka Yu. O. Formuvannya etnichnoyi identychnosti dominantnykh spil’not Krymu: polityko-kul’turolohichnyy aspekt (Formation of ethnic identity dominant communities of Crimea: the political-cultural aspect); Tavr. nats. un-t im. V.I. Vernads’koho. — Simf., 2011. — 19 р.

Lens’kyy P. S. Tsentral’noaziys’kyy vektor polityky KNR u haluzi rehional’noyi bezpeky v postbipolyarnyy period (Central Asian vector policy of China in the field of regional security in the post-bipolar period); NAN Ukrayiny, In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn. — K., 2010. — 21 р.

Lisovs’kyy V.M. Tsentr-peryferiyni vidnosyny v terytorial’no-politychniy systemi derzhavy z pozytsiy prostorovoyi identyfikatsiyi (Centro-peripheral relations in the territorial-political system of the state from the standpoint of spatial identification); Mykolayiv. derzh. humanit. un-t im. P.Mohyly. — Mykolayiv, 2007. — 21 р.


Abstract views: 172
PDF Downloads: 231
Published
2015-12-29
How to Cite
Dashevs’ka, O. V. (2015). Geopolitical research in ukrainian science. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 19(1), 59-65. https://doi.org/10.15421/1716010
Section
POLITICAL SCIENCE