Modern aspects of cross-border cooperation on the example of the functioning of Euroregion «Upper Prut»


  • O. O. Hrushko Yuriy Fedkovych Chernivtsi national university
Keywords: еuroregion, cross­border cooperation, upper prut, eastern partnership, eurointegration, european neighbourhood and partnership instrument, regional policy

Abstract

In the article the current aspects of cross­border cooperation between regions of Ukraine in the framework of the EU Eastern Partnership and in the frame of «Upper Prut» in particular are discussed. The retrospective of the establishment of cross­border ties of Chernivtsi oblast with the regions of Moldova and Romania and evolution of this cooperation (from Euroregion to implementation of the projects funded by EU programs) is given. Also the efficiency of the Joint Operational Programme «Romania­Ukraine­Republic of Moldova 2007­2013» for the Ukrainian side border is analyzed. The research of public opinion on influence of the European integration process and its cross­border cooperation was. It was determined that the CBC projects implementation not only positively affects on the development of the region, but also is an effective mechanism for the formation of public opinion on the movement of Ukraine towards the EU. It is concluded that trans­regional cooperation today is looking for new models of national infrastructures, which includes power systems, transportation and communication network. The development of a common policy on technogenic and ecological safety, prevention of pollution of river basins, and the development of tourism and recreational activities also must be included in such new model. The implementation of joint strategies must be established and have to include the equalization of socio­economic and political development of border regions.

References

1. 2010. Shchorichna broshyura (Annual Brochure). – Joint Operational Programme Romania­Ukraine­Republic of Moldova 2007­2013, 31 p.
2. Bri M. Yevropeys’kі іnstrumenty ukrainsko­rumunskogo transkordonnogo spіvrobіtnytstva (European tools of Ukrainian­Romanian cross­border cooperation) // Ukraina –Rumunіya – Moldova: іstorichnі, polіtichnі ta kulturnі aspekty vzayemyn u kontekstі yevropeyskyh protsesіv. Chernіvtsі: Bukrek, 2009. Vol.ІІІ, 302­318 pp.
3. Bukovinskiy klaster «Yevropy Regіonіv» / Bukovinian Cluster of the «Europe of Regions». Chernivtsi, 2010, 40 p.
4. Vplyv transkordonnogo spіvrobіtnytstva na regіonalnyi rozvytok v Ukrainі (The impact of cross­border cooperation on regional development in Ukraine) // Kongres mіstsevih ta regіonalnyh vlad Ukrainy: Problemy regіonalnoyi polіtyky Ukrainy. Stan mіstsevogo samovryaduvannya ta pravova polіtyka Kongresu.K., 2004, 176 p.
5. Drugyi konkurs proektnyh propozytsіy. Lystopad 2011 (2nd Call for proposals. November 2011). ­ Joint Operational Programme Romania­Ukraine­Republic of Moldova 2007­2013, 16 p.
6. Kopіyka V.V. Rozshyrennya Yevropeyskogo Soyuzu ta Ukraina (Expansion of the European Union and Ukraine). – Kyiv, Logos, 2008, 352 p.
7. Kustarev A. Yevrogosudarstvo i integrat Evropa (Eurocountry and Europe as integrator) // Pro et Contra, January­April 2012, 50­67 pp.
8. Matvіyenko V.M. Yevroregіon (Euroregion)// Ukrainska dyplomatychna entsyklopedіya: in 2 vol..Vol. 1, Kyiv, Znannya Ukrainy, 2004, 472 p.
9. Mikula N.A.Transkordonne spіvrobіtnytstvo v umovah іntegratsіynyh protsesіv Ukrainy (Cross­border cooperation in terms of integration of Ukraine)/ Avtoref.dis. na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomіchnyh nauk za spetsіalnіstyu: 08.10.01 – Rozmіshchennya produktyvnyh syl і regіonalna ekonomіka; NAN Ukrainy. Іn­t regіon.doslіdzh.Lvov, 2005, 40 p.
10. Mіkula N.A., Tolkovanov V.V. Transkordonne spіvrobіtnitstvo (Crossborder cooperation)// Posіbnik. Kyiv, Kramar, 2011, 259 p.
11. Moshnyaga V. Moldovo­rumuno­ukrainskie yevroregiony: realnost’ i ozhydaniya (Euroregions of Moldova, Romania and Ukraine: expectations and reality) // Regіony Skhіdnoi Yevropy: іntegratsіynі ochіkuvannya ta konfrontatsіynі nebezpeky / Materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferentsіi, Chernіvtsі, 18­19 sentyabrya 2000. – Chernіvtsі, Bukrek, 2000, 155­168 pp.
12. Ofitsialnyi sait territorialnogo sotrudnichestva stran Vostochnogo partnyorstva (Official portal of territorial cooperation of Eastern partnership countries). ­ Regime to access: http://www.eaptc.eu/ru/eaptc­program.html
13. Ryabchuk N.V. Yevroregіon «Verhnіy Prut» (Euroregion Upper Prut)// Ukrainska diplomatychna entsiklopedіya: in 2 vol..Vol. 1, Kyiv, Znannya Ukrainy, 2004, 473­474 pp.
14. Suchasna yevroregіonalna polіtika Ukrainy, Rumunіi, Moldovy (Modern euroregional politic of Ukraine, Romania and Republic of Moldova) // Ukraona­Rumunіya­Moldova: іstorychnі, polіtychnі ta kulturnі aspekty vzayemyn. Mіzhnarodna naukova konferentsіya, 16­17 travnya 2001. Chernіvtsі, Bukrek, 2002. 468 – 480 pp.
15. Transgranichnoe sotrudnichestvo ne poshlo dalshe razgovorov (Cross­border cooperation has not gone beyond talks). ­ Regime to access: http://ru.molbuk.ua/news/30871­rus_transkordonne­spivrobitnictvo­ne­pishlo­dali.html
16. Awarded projects of Romania­Ukraine­Republic of Moldova Cross Border Cooperation. ­ Regime to access: http://www.ro­ua­md.net/projects/awarded­projects/
Published
2015-07-14
How to Cite
Hrushko, O. (2015). Modern aspects of cross-border cooperation on the example of the functioning of Euroregion «Upper Prut». Grani, 18(9), 38-44. https://doi.org/10.15421/1715173
Section
POLITICAL SCIENCE