Лемки в етнополітиці Польщі


  • N. M. Kichera Ужгородський національний університет
Ключові слова: лемки, русини, національна меншина, етнічна меншина, етнополітика, статус, політична суб’єктність, ідентичність

Анотація

Охарактеризовано лемківську громаду в Польщі, з’ясовано її офіційний статус та рівень політичної суб’єктності. Визначено можливості впливу меншини на етнополітику Республіки Польща. Основними нормативно­правовими актами, що визначають права меншин у Польщі, є Конституція та Закон про національні та етнічні меншини та про регіональну мову. Профільний закон чітко визначає перелік національних та етнічних меншин у Польщі, відносить лемків до етнічних меншин. Лемківська проблематика є актуальним полем дослідження для науковців. Серед дослідників лемків слід назвати О. Торонського, І. Лємкіна, Є Міхну, О. Дуць­Файфер. Суперечливим є питання ідентичності лемків, відповідно організаційна роздробленість лемківського руху, що інституційно представлено такими організаціями як «Стоваришення лемків» та «Об’єднання лемків». «Стоваришення лемків» наполягає на окремішності цієї спільноти, а «Об’єднання лемків» наполягають на єдності лемківської громади з українським народом. Подібна неоднозначність стосовно питання ідентифікації лемків спостерігіється і серед науковців. Це не могло не позначитись на процесі політичної суб’єктивації меншини, а також можливостях її впливу на етнополітику держави проживання. Лемки відзначаються відносно низьким рівнем політичної активності, не можуть здійснювати активні політичні кампанії щодо зміни свого правового статусу, оскільки не мають серед інструментів впливу партію чи інший впливовий політичний інститут, який би репрезентував інтереси лемків. 

Біографія автора

Місце роботи автора
викладач

Посилання

1. Duc­Fajfer O. Odrodjeniaa lemkivskoj kulturu xvuljova reakcia chu perspektuvnuj process (Revival of Lemko culture: wave reaction or perspective process)? Zagoroda, 2000, no. 4 (27), pp. 17­18.
2. Kljahtorna N. Piatj zaputanj dlja lemka (Five questions for Lemko). Nezalejnuj osvitnjo­informacijnuj resurs «Gajdamaka». Regime to access: http://haidamaka.org.ua/0028.html
3. Kovaljchik J. Nacionaljni menchunu v Polchi: regionaljnuj aspect (The national minorities in Poland: a regional aspect). Regionalistika. Informacijno­analituchnuj jurnal Naukovo­doslidnogo institutu polituchnoi regionalistiki. 2011. no 1. pp. 62­65.
4. Lemkin I.F. Istoria Lemkovunu (Lemko’s history). Junkers N.J. Izdanije Lemko­Sojuza v USA i Kanadi. 1969. 384 p.
5. Sud nad gmerluma – zakinchunja. Fragment daljhuch spomuniv – Adam Barna (The trial on hmerlyma – the end. The fragment of the further memories – Adam Barna). Zagoroda. 2004. no. 2­4 (41­43). pp. 63­64.
6. Charakterystyka mniejszosci narodowych i etnicznych w Polsce. Regime to access: http://www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=61&id=37#lemkowie
7. Druga Opinia Dotyczaca Polski, przyjeta w dniu 20 marca 2009 r. Strasburg, dnia 20 marca 2009 r. 47 p. Regime to access : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_2nd_OP_Poland_pl.pdf
8. Dudra S. Stowarzyszenie emkow jako element tosamoci narodowej. emkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspoczesno, kultura materialna I duchowa. Tom IV. Cz. 1 / Redakcja naukowa: Stefan Dudra Bohdan Halczak Roman Drozd Iryna Betko Michal migel’. Supsk ­ Zielona Gora, 2012. 288 p.
9. Europejski tribuna praw czowieka w Strsburgu. Pismo wnioskodawcy. Nazwa dokumentu: EMKO – proces otwarty – Dotyczy pokrzywdzonych mniejszosci etnicznych – emkw i Bojkw w Rzeczypospolitej Polskiej. Загорода. 2003. no. 1 (36). pp. 12­16.
10. Halczak B. emkowskie miejsce we wszechwiecie. Refleksje o pooeniu emkow na przeomie XX i XXI wieku. emkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspoczesno, kultura materialna I duchowa. Tom IV. Cz. 1 / Redakcja naukowa: Stefan Dudra Bohdan Halczak Roman Drozd Iryna Betko Michal migel’. Supsk ­ Zielona Gora, 2012. 288 p.
11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Regime to access: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/ kon1.htm
12. Mihalasky S.Y. Ethno­national Orientation Among Lemkos in Poland. International Council for Central and East European Studies, 1998. Regime to access : http://www.carpathorusyn.org/susyn/lemko2.htm
13. Michna E. emkowie grupa etniczna czy narod. Spis treci. Krakw: Nomos, 1995. 147 p.
14. Stefanowski P. Lemkowie. Загорода. 1996. no. 3­4. pp. 43­46.
15. Trzeci raport dotyczacy sytuacji mniejszosci narodowych I etnicznych oraz jezyka regionalnego w Rzeczipospolitej Polskiej. Warszawa, 2011 r. 46 p. Regime to access : https://mac.gov.pl/wp­content/uploads/2011/12/III­Raport­dotycz%C4%85cy­sytuacji­mniejszo%C5%9Bci­narodowych­i­etnicznych­oraz­j%C4%99zyka­regionalnego.pdf
16. Ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym w jzyku ukraiskim. Regime to access : http://www.msw.gov.pl/download/1/2343/ukrainski.pdf
17. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. 2011 Nr 155, poz. 924. Regime to access : http://www.sejm.gov.pl/prawo/partiepol/partiepol.htm
18. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011. Warszawa, marzec 2012 rok. Regime to access: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf
Опубліковано
2013-11-15
Як цитувати цю статтю:
Kichera, N. (2013). Лемки в етнополітиці Польщі. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(1), 64-68. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/285
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ