Lemkos in Poland ethnopolitics

  • N. M. Kichera Uzhgorod national university
Keywords: Lemkos, Rusyns, national minority, ethnic minority, ethnopolitics, status, political subjectivity, identity

Abstract

The Lemkos community in Poland is characterized on the base of  its official status and political subjectivity. The attempt to identify the opportunities of minority’s influence on the ethnic policy of the Republic of Poland is made. The main legal acts that determine the rights of minorities in Poland is its Constitution and the Law on National and Ethnic Minorities and on Regional Language. The relevant law clearly defines the list of national and ethnic minorities in Poland, thus refers Lemko to the ethnic minorities. Lemko’s problem is an interesting field of the research for the scientists. Among the researchers of Lemko should be called A. Toronskij, I. Lyemkin, E Mihna, O. Duts­Phifer. The question of Lemko’s identity is contradictory, that’s why Lemko movement is heterogeneous, institutionally represented by such organizations as «Stovaryshennya of Lemko» end the «Union of Lemkos». «Stovaryshennya of Lemko» insists on isolation of the community, and the «Union of Lemko» insist on the unity of the Lemko community with Ukrainian people. This ambiguity on the issue of identification of Lemko observed among the scientists. The conclusion is made that the situation has affected by the process of political subjection of minorities, as well as the possibilities of its impact on the ethnopolitics of the state of residence. Lemkos observed relatively low levels of political activity can not perform the active political campaign to change their status because they have no influence own party or the other influential political institution, which would have represented the interests of Lemko. 

Author Biography

N. M. Kichera, Uzhgorod national university
lecturer

References

Duc­Fajfer O. Odrodjeniaa lemkivskoj kulturu xvuljova reakcia chu perspektuvnuj process (Revival of Lemko culture: wave reaction or perspective process)? Zagoroda, 2000, no. 4 (27), pp. 17­18.

Kljahtorna N. Piatj zaputanj dlja lemka (Five questions for Lemko). Nezalejnuj osvitnjo­informacijnuj resurs «Gajdamaka». Regime to access: http://haidamaka.org.ua/0028.html

Kovaljchik J. Nacionaljni menchunu v Polchi: regionaljnuj aspect (The national minorities in Poland: a regional aspect). Regionalistika. Informacijno­analituchnuj jurnal Naukovo­doslidnogo institutu polituchnoi regionalistiki. 2011. no 1. pp. 62­65.

Lemkin I.F. Istoria Lemkovunu (Lemko’s history). Junkers N.J. Izdanije Lemko­Sojuza v USA i Kanadi. 1969. 384 p.

Sud nad gmerluma – zakinchunja. Fragment daljhuch spomuniv – Adam Barna (The trial on hmerlyma – the end. The fragment of the further memories – Adam Barna). Zagoroda. 2004. no. 2­4 (41­43). pp. 63­64.

Charakterystyka mniejszosci narodowych i etnicznych w Polsce. Regime to access: http://www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=61&id=37#lemkowie

Druga Opinia Dotyczaca Polski, przyjeta w dniu 20 marca 2009 r. Strasburg, dnia 20 marca 2009 r. 47 p. Regime to access : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_2nd_OP_Poland_pl.pdf

Dudra S. Stowarzyszenie emkow jako element tosamoci narodowej. emkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspoczesno, kultura materialna I duchowa. Tom IV. Cz. 1 / Redakcja naukowa: Stefan Dudra Bohdan Halczak Roman Drozd Iryna Betko Michal migel’. Supsk ­ Zielona Gora, 2012. 288 p.

Europejski tribuna praw czowieka w Strsburgu. Pismo wnioskodawcy. Nazwa dokumentu: EMKO – proces otwarty – Dotyczy pokrzywdzonych mniejszosci etnicznych – emkw i Bojkw w Rzeczypospolitej Polskiej. Загорода. 2003. no. 1 (36). pp. 12­16.

Halczak B. emkowskie miejsce we wszechwiecie. Refleksje o pooeniu emkow na przeomie XX i XXI wieku. emkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspoczesno, kultura materialna I duchowa. Tom IV. Cz. 1 / Redakcja naukowa: Stefan Dudra Bohdan Halczak Roman Drozd Iryna Betko Michal migel’. Supsk ­ Zielona Gora, 2012. 288 p.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Regime to access: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/ kon1.htm

Mihalasky S.Y. Ethno­national Orientation Among Lemkos in Poland. International Council for Central and East European Studies, 1998. Regime to access : http://www.carpathorusyn.org/susyn/lemko2.htm

Michna E. emkowie grupa etniczna czy narod. Spis treci. Krakw: Nomos, 1995. 147 p.

Stefanowski P. Lemkowie. Загорода. 1996. no. 3­4. pp. 43­46.

Trzeci raport dotyczacy sytuacji mniejszosci narodowych I etnicznych oraz jezyka regionalnego w Rzeczipospolitej Polskiej. Warszawa, 2011 r. 46 p. Regime to access : https://mac.gov.pl/wp­content/uploads/2011/12/III­Raport­dotycz%C4%85cy­sytuacji­mniejszo%C5%9Bci­narodowych­i­etnicznych­oraz­j%C4%99zyka­regionalnego.pdf

Ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym w jzyku ukraiskim. Regime to access : http://www.msw.gov.pl/download/1/2343/ukrainski.pdf

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. 2011 Nr 155, poz. 924. Regime to access : http://www.sejm.gov.pl/prawo/partiepol/partiepol.htm

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011. Warszawa, marzec 2012 rok. Regime to access: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf

Published
2013-11-15
How to Cite
Kichera, N. M. (2013). Lemkos in Poland ethnopolitics. Grani, 17(1), 64-68. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/285
Section
POLITICAL SCIENCE