Бібліотечні ресурси: проблеми розміщення та використання (порівняльний аналіз світової та регіональної практики)

  • Надір Ісмайлов Бакинський державний університет (Баку, Азербайджан)
Ключові слова: бібліотека, ресурс, колекція, населення, виділення, службовець, забезпечення, касова діяльність, використання, порівняльний аналіз, ефективність, регіон, раціональне розміщення, Азербайджан

Анотація

Завданням статті є проведення порівняльного аналізу розміщення, укомплектованості та використання бібліотечних ресурсів у світовому, регіональному та місцевому рівнях. Проаналізовано статистичні дані про чисельність населення світу за континентами, кількість існуючих бібліотек за різними їх видами та на основі цих даних забезпеченість населення цих регіонів бібліотеками. Також проаналізовано чисельність працівників бібліотек за регіонами світу, структуру бібліотечних фондів цих бібліотек, касову діяльність цих бібліотек. Провідне становище Європи та Північної Америки виявилося як за кількістю бібліотек, за ступенем забезпеченості населення бібліотеками, так і за кількістю бібліотекарів та їх касовою діяльністю. Подібні особливості були проаналізовані для Азербайджанської Республіки як національного рівня, що виявило непропорційно велику частку столиці Баку та Апшеронського регіону в усіх відношеннях. Досліджувані особливості важливі для поточного та перспективного планування, організації бібліотечної діяльності як у світовому, так і в національному масштабі. При написанні статей використовувалися книги дослідників, статистичні збірники з даної теми, що наведено у списку використаних джерел. Для діяльності сучасних бібліотек важливого значення набуває створення рівних можливостей користування багатими бібліотечними ресурсами для всіх верств населення. Але, на жаль, деякі чинники, насамперед соціально-економічні та географічні, створюють нерівність між різними групами населення щодо отримання переваг від бібліотечного обслуговування. Найчастіше ця нерівність пов'язана з географічною нерівномірністю економічного розвитку як у глобальному масштабі, так і всередині країн, між різними регіонами країни. Економічна нерівність між різними континентами та всередині країн, що призводить до нерівних можливостей населення користуватися бібліотечними послугами, має історичне коріння, коли одні континенти світу та регіони всередині країн розвивалися інтенсивніше та раніше за інші континенти та регіони. Крім того, якщо в деяких країнах бібліотеки мають багаті документальні фонди, то в інших країнах вони не мають достатніх документальних ресурсів. Часто нерівність спостерігається навіть всередині однієї країни, між їх різними територіями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. (2007). I və II cild. Bakı, “NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi.
Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında. (2015). Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: (Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu) / tərt. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva. 3-cü təkmilləşdirilmiş nəşri. Bakı.
Azərbaycanın regionları. (2009). B.
Bayramova, İ. (2009). Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri(Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun məqlənin nümunəsində). Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya : elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 1(24), 99-112 (X. İ. İsmayılov, N. İ. İsmayılovla birlikdə);
Bayramova, İ. (2010). Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının yerləşməsinin vəziyyəti (Lənkəran iqtisadi rayonunun nümunəsində). Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri,metodik və təcrübi jurnal, 2(27), 163-174.
Bayramova, İ. (2010a). Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kitabxana-informasiya resurslarının yerləşməsinin müasir vəziyyəti. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). N3. S. 203-211.
Bayramova, İ. (2015). Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-biblioqrafik informasiya təminatı sistemi:müasir vəziyyəti və perspektivləri (2000-2012-ci illər) (Gəncə-Qazax,Quba-Xaçmaz,Lənkəran iqtisadi regionlarının materialları əsasında): 3356.01- “Kitabxanaşünaslıq,Biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünasliq” ixtisası üzrə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı.
Donnelly, F. P. (2014). The geographic distribution of United States public libraries: An analysis of locations and service areas. Journal of Librarianship and Information Science, 46, 110-129. https://doi.org/10.1177/0961000612470276.
Əfəndiyev V. Ə., & Nağıyev S. Q. (2006). Əhali coğrafiyası.Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı.
Global Library Statistics 1990-2000. (2003). İnternational Federation of Library Association and İnstitutions. World summit on the information society, Geneva. Tunis.
Huysmans F., & Oomes M. (2018). The people's palaces: Public libraries in the information society. In E. van Meerkerk, & Q. L. van den Hoogen (Eds.). Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch cultural policy act (pp. 219–242). Amsterdam, Netherlands: Amsterdam University Press/Boekmanstichting.
Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: (Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu). (2015) /tərt. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- 3-cü təkmilləşdirilmiş nəşri. Bakı.
Kitabxanaların fəaliyyəti haqqında statistik müayinənin nəticələri barədə statistik bülleten. (2009). B.
Regionların kitabxana-informasiya təminatı: Kitabxanaçılıq-in­formasiya fakültəsi üçün Proqram. (2012). B.: “Bakı Universiteti” Nəşriy­yatı.
UNESCO Statistical Yearbook. (1999). Culture & Communication. Annual statistical collection. Retrieved from http://portal.unesco.org/uis/ev.php?
Байрамова, И. (2010). Развитие и формирование системы библиотечно-информационных ресурсов в 20-80 гг, ХХ века в Азербайджане. Актуальные проблемы (гуманитарных естественных наук), 3, 355-360.
Байрамова, И. (2012). Современное состояние размещения библиотечно-информационных ресурсов и кадровое обеспечение библиотек регионов Азербайджанской Республики на примере Гянджа-Казахского, Ленкоранского и Куба-Хачмасского экономических районов. Журнал Научных публикации Аспирантов и докторантов, 3, 94-101.
Байрамова, И. (2012a). Современное состояние размещения библиотечно-информационных ресурсов и кадровое обеспечение библиотек регионов Азербайджанской Республики на примере Гянджа-Казахского, Лен­коранского и Куба-Хачмасского экономических районов. Журнал Научная и техническая библиотека, 10, 29-34.
Байрамова, И. (2014). Региональные аспекты размещения библиотечно-информационных ресурсов и кадровое обеспечение библиотек регионов Азербайджанской Республики. Гилея: Науковый вестник, 90(11), 173-176.
Библиотечное дело: Терминологический. словарь. (1986). М.: Книга.
Всемирный Саммит по информационному обществу. (2004). СПб.
Дедюля, С. С. (2000). Библиотечные фонды. Проблемы формирования и сохранности: Региональный аспект. Материалы международной конференции Крым 2000. Т.1.
Карташов, H. C. (2002). Прогнозирование региональной структуры и пропорций библиотечных ресурсов. Библиотечное дело-XXI век: науч.-практ. сб.: прил. к журн. "Библиотековедение", 3, 112-137.
Карташов, H. C. (2004). Размещение библиотек и библиотечных ресурсов. Библиотека. №4.
Карташов, H. C. (2004a). Региональное библиотечное прогнозирование: сущность, задачи, рекомендации. Библиотечное дело-XXI век : науч.-практ. сб.: прил. к журн. "Библиотековедение", 1(7), 83-100.
Карташов, H. C. (2005). Региональное библиотековедение: науч.-практ. пособие. М.: Либерея, (ГУП МО Раменская тип.).
Карташов, Н. С. (1978). Формирование библиотечно-территориальных комплексов. Акад. наук СССР, Сибирское отд-ние, Гос. публичная науч.-техническая б-ка. Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние.
Юзвишин, И. И. (2000). Основы информациологии. М.

Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2022-08-31
Як цитувати
Ісмайлов, Н. (2022). Бібліотечні ресурси: проблеми розміщення та використання (порівняльний аналіз світової та регіональної практики). Науково-теоретичний альманах Грані, 25(4), 60-73. https://doi.org/10.15421/172251
Розділ
ІСТОРІЯ