Компетентнісний підхід до освіти: соціологічна концептуалізація крізь призму диспозиционной теорії

  • Iрина Нечитайло Харківський національний університет внутрішніх справ
  • Оксана Борюшкіна Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Ключові слова: габітус, диспозиція, диспозиційна концепція В. Ядова, диспозиційна теорія, компетентність, компетентнісний підхід, компетенція, освіта, освітня практика

Анотація

Статтю присвячено проблематиці компетентнісного підходу до реалізації освітнього процесу і оцінці його результатів. Зазначається, що в сучасній науці має місце концептуальна неузгодженість щодо змісту поняття компетентності, яка веде до нерозуміння, «що саме» і «як саме» потрібно формувати в системі освіти і в освітньому процесі. Підкреслюється актуальність пошуку достатніх теоретико-методологічних підстав для повноцінної наукової (зокрема, соціологічної) концептуалізації поняття компетентності. Серед таких пропонується розглядати диспозиційну теорію і концепцію В. Ядова. Таким чином, мета статті полягає в соціологічній концептуалізації компетентності та компетентнісного підходу до освіти, крізь призму диспозиційної теорії. Для досягнення поставленої мети аналізуються різні дефініції поняття компетентності. Наголошується на важливості мотиваційної складової компетентності, яка, на основі ціннісно-смислового тлумачення, визначає зацікавленість певним знанням і готовність до його практичного застосування. Робиться акцент на тому, що мотиви є базовим структурним елементом як компетентності, так і диспозиції. Цей тезис стає вихідним пунктом для вибудовування автором концептуальних взаємозв’язків між компетентністю і певними особистісними диспозиціями. Обґрунтовується доцільність розгляду компетентнісного підходу крізь призму диспозиційної теорії, що відкриває перспективи для вироблення релевантних інструментів вимірювання компетентностей. Доводиться, що концепція диспозиційної (само)регуляції В. Ядова має достатню пояснюючу силу, щоб слугувати теоретико-методологічним базисом для налагодження процесу формування і розвитку компетентностей у системі освіти шляхом створення спеціальних освітній умов, організації освітнього простору закладу освіти. Робиться висновок стосовно того, що погляд на компетентнісний підхід крізь призму диспозиционої теорії, виведення логічних взаємозв’язків між компетентностями і диспозиціями, дозволяє розглядати перші як складові габітусу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baydenko, V. I. (2005). Competency-based approach to designing state educational standards of higher professional education (methodological and methodological issues). Moscow: Research Center for the Problems of Quality of Training of Specialists [in Russian].

Bershadskaya, M. D., Serova, A. V., Chepurenko, A. Y., & Winter, E. A. (2019). Competency-based approach to assessing educational results: the experience of Russian sociological education. Higher education in Russia, 2, 38–50 [in Russian]. doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-2-38-50.

Bogacheva, L. S. (2012). Competence and competence as a conceptual and terminological problem. Actual issues of modern pedagogy: materials of the II Intern. scientific conf. (Ufa, July 2012). Retrieved from https://moluch.ru/conf/ped/archive/60/2556 [in Russian].

Fedulova, M. A. (2008). Formation of special competence of future teachers of vocational training. Extended abstract of Candidate`s abstract. Grew up. state prof. Univ [in Russian].

Glebova, N. I. (2018). Social competence of the future branch specialist in social subjective sociological discourse. Habitus, 6, 40–45 [in Ukrainian].

Gutsan, L. A. (2017). Competence approach in modern education. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/2349/1/Gutsan_50025.pdf [in Ukrainian].

Law of Ukraine "On Education". (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zimniaya, I. A. (2008). Unified socio-professional competence of a university graduate: concept, approaches to formation and assessment. Moscow: State Technical University; Moscow Institute of Steel and Alloys [in Russian].

Zimniaya, I. A. (2004). Key competences as a result-based basis of the competence approach in education. The author's version. Moscow: Research Center for Quality Training Specialists [in Russian].

Xenofontova, E., & Pehova, N. (2014). Sociology of competence and model of competencies as areas of scientific and practical interest. Bulletin of the Moscow University, 18 (1), 194–206 [in Russian]. doi:10.24290/1029-3736-2014-0-1-194-20.

Metaeva, V. A. (2006). Reflection as metacompetence. Pedagogy, 3, 57–61 [in Russian].

Nechitailo, I. S. (2012). Poniattia prykhovanoi navchalnoi prohramy: aktualizatsiia i kontseptualizatsiia u problemnomu poli sotsiolohii osvity [The concept of hidden curriculum: actualization and conceptualization in the problem field of sociology of education]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody – Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University. Sociological research of modern society: methodology, theory, methods, 29 (993), 176–180 [in Ukrainian]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2012_993_29_33.

Petrov, A. (2005). Basic concepts of competence approach as a methodological category. Alma mater, 2, 54–58 [in Russian].

Reznik, G. A., & Ponomarenko, Yu. S. (2011). The competence approach as a factor of success of the future specialist in the labor market. Alma mater. 2011. No. 8. pp. 52-55 [in Russian].

Ruchka, A. O. (2017). Competence as a resource of vital activity. Ukrainian Society: Monitoring Social Change. (pp. 264–274). Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

Senasheenko, V. S., Kuznetsova, V. A., & Kuznetsov, V. S. (2010). On competencies, qualifications and competencies. Higher education in Russia, 6, 18–26 [in Russian].

Khoreshman, V. S., & Chernomorova O. N. (2017). Measurement of educational and cognitive competence of students and post-graduate students of non-linguistic specialties in the field of studying a foreign language. Modern problems of science and education, 6. Retrieved from https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27138 [in Russian].

Khutorskoy, A.V. (2002). Key competencies and educational standards. Eidos, 2, 58–64 [in Russian].

Choshanov, M. A. (1997). Didactic design of flexible learning technology. Pedagogy, 2, 21–29 [in Russian].

Shadrikov, V. D. (2007). Basic competencies of pedagogical activity. Siberian teacher, 6, 5–15 [in Russian].

Shcherbakova, L. I. Korenyugina, T. Yu., & Ivanenko, N. S. (2015). Development of professional competencies of engineering personnel: a modern view, productive technologies. Humanities, socio-economic and social sciences, 11 (1), 201–204 [in Russian].

Yunchik, V. (2013). Formation of professional competence of students – future teachers – in the conditions of realization of the Bologna process. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University (Chapter I). Theory and history of pedagogy, 7, 9–14 [in Ukrainian].

Yadov, V. A. (1975). About dispositional regulation of social behavior of an individual. Methodological problems of social psychology. (рр. 89–105). Moscow [in Russian].

Gervais, J. (2016) The operational definition of competency based education. Сompetency based education, 1 (2), 63-110. doi:10.1002/cbe2.1011.

Lassnigg, L. (2015) Competence-based education and educational effectiveness. A critical review of the research literature on outcome-oriented policy making in education. Sociological Series. Institute for Advanced Studies, Vienna. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307942392_Competence-based_Education_and_Educational_Effectiveness. doi:10.1007/978-3-319-41713-4_31.

McLeod, S. (2012). Dispositional vs Situational Attribution. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/attribution-theory.html.

Sullivan, A. (2012). Cultural Capital and Educational Attainment. Sociology, 35(4), 893–912. doi: 10.1017/S0038038501008938.

Vanderbeeken, R., & Weber, E. (2002). Dispositional explanations of behavior. Behavior and Philosophy, 30, 43–59.


Переглядів анотації: 77
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
НечитайлоI., & Борюшкіна, О. (2020). Компетентнісний підхід до освіти: соціологічна концептуалізація крізь призму диспозиционной теорії. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 47-57. https://doi.org/10.15421/1720111
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ