Prospects of social entrepreneurship development in Ukraine

  • Anna Popovich Uzhhorod National University
  • Oleksandr Katsora Uzhhorod National University
Keywords: social entrepreneurship, non-profit organizations, social problems, restraining factors of social entrepreneurship development, stimulating factors of social entrepreneurship development, scenarios of social entrepreneurship development, social order

Abstract

The article analyzes the phenomenon of social entrepreneurship and the possibility of its spread in the activities of non-profit organizations. Therefore, the purpose of the article is to outline the prospects for the development of social entrepreneurship in Ukraine and to summarize the factors that influence this process. To achieve this goal, system analysis (to outline the phenomenon of social entrepreneurship), analysis of expert assessments (for assessment of the state and trends of social entrepreneurship) and document analysis (to identify normative especially regulation of social entrepreneurship) were used.It is established that social entrepreneurship is an effective method of solving social problems, which has its own peculiarities of functioning and practice of implementation in Ukraine. The situation of social entrepreneurship in Ukraine and its normative-legal provision is considered. The article outlines the main deterrents and incentives that affect the development of social entrepreneurship and its implementation in the activities of non-profit organizations.The impact of different scenarios of social entrepreneurship development in Ukraine, including the growth of social enterprises due to the large number of social problems in Ukraine, legitimization of social entrepreneurship at the level of national legislation and economic development of the Ukrainian state, which will contribute to state support of social enterprises, taking into account the mechanisms of implementation of the social order. It was found that the main factors influencing the development of social entrepreneurship are raising the level of social consciousness of citizens, legislative definition of social enterprises and their taxation, financial support of social enterprises at the state level, grant support, increase of own incomes of non-profit organizations.

References

Ghusak, N. (2016). Krashhyj dosvid ta suchasni trendy rozvytku socialjnogho pidpryjemnyctva: Ukrajina (rezuljtaty doslidzhennja) [Best experience and current trends in social entrepreneurship: Ukraine (research results)]. Kyiv: Shkola socialjnoji roboty NaUKMA [in Ukrainian].

Doluda, L., Nazaruk, V., & Kirsanova, Ju. (2016). Socialjne pidpryjemnyctvo. Biznes-modelj. Rejestracija. Opodatkuvannja [Social entrepreneurship. Business model. Registration. Taxation]. Kyiv: TOV «Aghentstvo «Ukrajina» [in Ukrainian].

Kacjora, A.V. (2013). Sostojanye socyaljnogho predprynymateljstva v Ukrayne [The state of social entrepreneurship in Ukraine]. Obshhestvo y ekonomyka postsovetskogho prostranstva: Mezhdunarodnyj sbornyk nauchnikh statej – Society and Economy of the Post-Soviet Space: An International Collection of Scientific Article. (Vol, 3, pp. 64–71). A. V. Ghorbenko (Ed.). Lypeck. Yzdateljskyj centr «Ghravys» [in Russian].

Novokhacjkyj, V. D. (2005). Neurjadovi orghanizaciji jak faktor rozbudovy ghromadsjkogho suspiljstva v Ukrajini: (Non-governmental organizations as a factor in the development of public society in Ukraine). Extended abstract of candidate's thesis. Dnipropetr. nac. un-t. D. [in Ukrainian].

Orel, Ju. L. (2008). Socialjne pidpryjemnyctvo: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku [Social entrepreneurship: current state and prospects of development]. Materialy Pershoji mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji: Derzhavne reghuljuvjuvannja socialjnogho pidpryjemnyctva ta socialjno-vidpovidaljnogho biznesu – Proceedings of the First International Scientific and Practical Conference: State regulation of social entrepreneurship and socially responsible business. (pp. 87–93). Kharkiv: KhOMO «Sojuz molodykh pidpryjemciv» [in Ukrainian].

Povazhnyj, O. S., & Ponomarenko, O. V. (2010). Derzhavne upravlinnja rozvytkom socialjnogho pidpryjemnyctva v Ukrajini [State management of social entrepreneurship development in Ukraine]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ znpdduu/du/2010_152/ 02.pdf [in Ukrainian].

On public associations. № 4572-VI. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 [in Ukrainian].

Svynchuk, A. (2016). Orghanizacijni mekhanizmy rozvytku socialjnykh pidpryjemstv v Ukrajini [Organizational mechanisms of development of social enterprises in Ukraine]. Candidate's thesis. K. Kyjivsjkyj nacionaljnyj ekonomichnyj universytet im. Vadyma Ghetjmana [in Ukrainian].

Socialjne pidpryjemnyctvo: vid ideji do suspiljnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. (2017). Kyiv: TOV «Pidpryjemstvo «VI EN EJ» [in Ukrainian].

Civil Code of Ukraine. № 435-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Published
2020-08-10
How to Cite
Popovich, A., & Katsora, O. (2020). Prospects of social entrepreneurship development in Ukraine. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 23(5), 39-44. https://doi.org/10.15421/172051
Section
SOCIOLOGY