Сучасні моделі дослідження міжнародної міграції

  • Крістіна Новосад Ужгородський національний університет
Ключові слова: трудова міграція, міграційні процеси, міграційна поведінка, міграційні настрої, міжкультурна взаємодія, адаптація

Анотація

Сучасні глобальні тенденції (крах біполярної та формування нової світової системи міждержавних відносин; інтенсифікація міжнародних економічних, соціальних, культурних взаємодій; формування глобального ринку праці; пом’якшення міграційних режимів більшості країн світу; пошуки оптимальних моделей міграційної та етнонаціональної політики у суспільствах-донорах та реципієнтах міграційних потоків та ін.) створюють передумови для поглибленого наукового осмислення міжнародних міграцій.Теоретико-методологічні основи дослідження міграції успішно розвиваються в межах міждисциплінарного підходу, який, втім, на сьогодні все ще є менш поширеним, аніж економічний, демографічний та соціологічний підходи. Предметні поля цих дисциплін співвідносяться через уточнення того, «чим саме» є міграційні процеси і якими є їхні наслідки. Головними «мостами між дисциплінами» є спільні уявлення про комплекс залежних і незалежних змінних. При цьому різні дисципліни пріоритезують вплив тих чи інших змінних, а міждисциплінарна інтеграція, очевидно, має ґрунтуватися на відмові від такої пріоритезації. З’ясовано, що основою для міждисциплінарної інтеграції може бути конструювання системного уявлення про чинники міграційної поведінки. Забезпеченню міждисциплінарної інтеграції сприяє розробка наскрізних понять і категорій теорії міграції. Аналіз дискурсу, що сформувався у дискусії поміж прихильниками різних дисциплінарних підходів, доводить, що наскрізними для інтегративної теорії міграції є такі поняття, як «чинники відштовхування та притягування», «міграційні настрої», «вибір», «ризик», «втрати та переваги міграції», «міжкультурна взаємодія», «адаптація» та ін. Прийняття міграційних рішень є вирішальним етапом у структурі міграційного процесу. Встановлено, що соціологічні підходи дослідження міжнародної трудової міграції пройшли значний шлях від розуміння трудового мігранта як Чужинця та жертви соціального виключення до його бачення в якості «джерела капіталістичного духу». Негативне ставлення до мігрантів та міграції поступово змінювалось введенням у науковий обіг припущення про значний вплив мігрантів на хід господарського життя в країнах реципієнтах. Це дозволило по-іншому вирішувати важливу методологічну проблему індивідуального та соціального в масових переселеннях із однієї країни в іншу, а дослідження трудової міграції вийшло на новий науковий рівень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rybakovskyi, L. L. (2016). K utochnenyiu poniatyia «myhratsyia naselenyia» [To clarify the concept of "population migration"]. Sotsyolohycheskye yssledovanyia – Sociological research, 12, 78–83 [in Russian].

Rybakovskyi, L. Myhratsyia naselenyia (voprosy teoryy) [Population migration (theoretical questions)]. Retrieved from http://rybakovsky.ru/migracia2z4.html [in Russian].

Sudakov, V. I. (2015). Resursni determinanty protsesu transformatsii pratsi ta zainiatosti [Resource determinants of the process of transformation of labor and employment]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia – Labor market and employment, 1, 34–38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_11 [in Ukrainian].

Triandis H. C. Culture and social behavior. New-York : McGraw-Hill, 1994. 368 р.

Tulenkov, M. V., & Tulenkova, I. M. (2015). Stratehii profesiinoi resotsializatsii bezrobitnykh [Strategies of professional resocialization of the unemployed]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia – Labor market and employment, 1, 43–46. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_13 [in Ukrainian].

Yontsev, V. A. (2013). Spetsknyha Moskva [Special book Moskow]. Klassyfykatsyia osnovnykh teoretycheskykh podkhodov v yzuchenyy myhratsyy naselenyia. Myhratsyia v Rossyy. 2000-2012. Khrestomatyia v trekh tomakh. Ch.3. Rossyiskyi sovet po mezhdunarodnym delam – Classification of the main theoretical approaches to the study of population migration. Migration in Russia. 2000-2012. Reader in three volumes. Part 3. Russian International Affairs Council. Y. S. Yvanov (Ed.) (Vol. 1, pp. 63–83) [in Russian].

Yontsev, V. A., & Prokhorova, Yu. A. (2014). Mezhdunarodnaia myhratsyia naselenyia v kontekste demohrafycheskoi teoryy [International population migration in the context of demographic theory]. Uroven zhyzny naselenyia rehyonov Rossyy – The standard of living of the population of the regions of Russia, 3 (193), 83–91 [in Russian].

Yontsev, V. A. (1999). Mezhdunarodnaia myhratsyia naselenyia: teoryia y ystoryia yzuchenyia [International migration of the population: theory and history of study]. Moskva: Dyaloh – MHU [in Russian].


Переглядів анотації: 170
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2020-08-10
Як цитувати
Новосад, К. (2020). Сучасні моделі дослідження міжнародної міграції. Науково-теоретичний альманах Грані, 23(5), 15-27. https://doi.org/10.15421/172049
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ