Специфика соотношения религии и науки в религиозно-философских воззрениях С. Л. Франка


  • O. Г. Іценко Барановицький державний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171956
Ключові слова: інтуїтивізм, релігійна філософія, Семен Франк, наука, релігія, чудо, надприродне, одкровення

Анотація

У даній статті представлена реконструкція і філософсько-релігієзнавчий аналіз поглядів російського релігійного філософа-інтуїтивіста С. Л. Франка на особливості співвідношення релігії і науки. На основі лапідарного викладу життєвих віх мислителя показана важливість для мислителя проблема співвідношення релігії і науки, відзначено вплив ряду філософських течій і конкретних філософів (як європейських, так і російських) на формування авторської позиції щодо означеної проблематики. Спираючись на трактат мислителя «Релігія і наука» (1925), його доповідь «Релігія і наука в сучасній свідомості» (1926) та інші праці виявлені поставлені філософом завдання, визначені базові тези, що стосуються проблем визначення релігійної віри, проявів релігійного, а також наукового їх осмислення і можливого наукового спростування. Показано, що С. Л. Франк розглядав цю лінію співвідношень в контексті розроблюваної ним онтологічної проблематики на стику епістемології та антропології як центральних тематичних напрямків свого філософствування. З позиції філософа-інтуїтивіста, наука в принципі не може протистояти релігії, в силу різних завдань, цілей і методологічних установок, на які спираються ці дві форми духовної культури людства.

Посилання

1. Аляев Г. Е. Семен Франк / Г. Е. Аляев. – Санкт-Петербург: Наука, 2017. – 255 с.
2. Буббайер Ф. С. Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–1950 / Ф. Буббайер. – М.: РОССПЭН, 2001. – 328 с.
3. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века / П. П. Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 472 с.
4. Левицкий С. С. Л. Франк / С. Левицкий // Русская религиозно-философская мысль XX века. Сб. статей. – Питтсбург: Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского ун-та, 1975. – С. 372-382.
5. Некрасова Е. Н. Франк: Духовное наследие мировой цивилизации / Е. Н. Некрасова. – М.: НИМП, 2000. – 140 с.
6. Оболевич Т. Проблема отношения науки и религии в творчестве Семёна Людвиговича Франка / Т. Оболевич // Український часопис російської філософії. – 2008. – Вип. 7. – С 88-94.
7. Струве Н. А. К юбилею Семена Франка / Н. А. Струве // Вестник РХД. – 1977. – № 121. – С. 128-131.
8. Франк С. Л. Предсмертное. Воспоминания и мысли [Автобиография и автобиблиография] / С. Л. Франк // Вестник РХД. – 1986. – № 146. – С. 103-126.
9. Франк С. Л. Религия и наука в современном сознании / С. Л. Франк // Путь. – 1926. – № 4. – С. 145-156.
10. Франк С. Л. Религия и наука / С. Л. Франк. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1953. – 28 с.
11. Франк С. Л. С нами Бог / С. Л. Франк. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 750 с.
12. Франк С. Л. Философия и религия / С. Л. Франк // На переломе. Философия и мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов. – М.: Политиздат, 1990. – С. 319-335.
13. Obolevitch T. Problematyczny konkordyzm: wiara i wiedza w mysli Wlodzimierza S. Solowjowa i Siemiona L. Franka / Т. Obolevitch. – Krakow: OBI; Tarnow: Biblos, 2006. – 360 s.
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати цю статтю:
ІценкоO. (2019). Специфика соотношения религии и науки в религиозно-философских воззрениях С. Л. Франка. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(5), 77-86. https://doi.org/10.15421/171956
Розділ
Статті