Корупційна компонента політичного процесу на пострадянському просторі


  • Ю. К. Маслов Одеський національно економічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171953
Ключові слова: політична корупція, кронізм, непотизм, фаворитизм, антикорупційна політика, електоральна корупція, фінансування політичних партій

Анотація

Спираючись на теоретичні розробки феномену корупції та її різновидів, а також на дані міжнародних рейтингових агентств з виміру корупції в країнах світу, здійснено аналіз впливу політичної корупції та її сучасних проявів на політичний процес країн пострадянського простору та України зокрема. Проведене дослідження засвідчило вагомість корупційної компоненти в політичних процесах країн цієї групи, а також наявність значних відмінностей між ними за рівнем впливу корупції на зміст та характер політичних подій. Автором виокремлюється група балтійських країн, для яких антикорупційна компонента дорівнює європейським стандартам здійснення політичного процесу, що підтверджується високими показниками Індексу сприйняття корупції. Успіхів у боротьбі з політичною корупцією ці країни досягли через намагання вступити до ЄС шляхом проведення люстрації, введення змішаної форми фінансування політичних партій, запровадження інструментів електронної демократії, зрілістю громадянського суспільства, політичній волі політиків тощо. При цьому навіть Естонія, яка має найвищий рейтинг антикорупційності, не позбавлена проявів політичної корупції. Такі її прояви, як непотизм, фаворитизм тощо потребують подальших дій щодо усунення їх впливовості на політичний процес. З’ясовано, що протилежне ставлення до корупційної компоненти спостерігається в країнах азійської групи, де політична корупція міцно зрослася з економічною та не просто впливає на політичний процес, а формує його зміст. Обґрунтовується теза про те, що боротьба з корупцією в таких державах має починатися з реформи системи влади та формування громадянського суспільства. Підкреслено, що Україна має свій унікальний сценарій боротьби з політичною корупцією, який поєднує в собі демократичні зразки європейських країн, зокрема інституційно повторює шлях країн Балтії, та азійські традиції здійснення влади, де різновиди політичної корупції є традиційними інструментами здійснення влади в суспільстві. Доведено, що для подальшої демократизації політичного процесу доцільно посилити антикорупційну складову шляхом запровадження механізмів усунення партійної корупції шляхом удосконалення процесу фінансування політичних партій та їх політичної реклами, електоральної корупції шляхом поширення інструментів е-демократії, унеможливлення проявів політичного непотизму, фаворитизму тощо.

Посилання

1. Березинський Л. В. Ризик політичної корупції як чинник функціонування державної влади в умовах проблемної державності / Л. В. Березинський // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Сер.: Політологія. – 2012. – Т. 204. – № 192. – С. 58-61.
2. Дерега В. В. Політична корупція: визначення та особливості / В. В. Дерега // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. - Сер.: Політологія. – 2009. – Т. 110. – № 97. – С. 72-76.
3. Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація: монографія / І. В. Кушнарьов. – Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. – 408 с.
4. Кушнарьов І. В. Політична корупція в країнах Південного Кавказу: приклад Азербайджану та Вірменії / І. В. Кушнарьов // Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2017. – № 4. – С. 53-63.
5. Кушнарьов І. В. Політична корупція в умовах неоавторитаризму держав Центральної Азії (приклад Казахстану, Киргизтану та Таджикистану) / І. В. Кушнарьов // Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія – 2017. – № 2. – С. 4-16.
6. Музиченко Г. В. Ефективність політичної реклами в електоральному процесі: досвід позачергових виборів Президента України-2014 / Г. В. Музиченко // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2014. – Т. 17. – № 9. – С. 76-82.
7. Музиченко Г. В. Теоретичні аспекти визначення корупції як суспільно-політичного явища / Г. В. Музиченко // Політикус. – 2017. – № 3. – С. 33-37.
8. Стогова О. В. Люстрація як передумова ефективної боротьби з корупцією / О. В. Стогова // Сучасне суспільство. – 2016 – № 1. – С. 167-177.
9. Тіньков А. Політична корупція в системі державного управління: українські реалії / А. Тіньков // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 229-234.
10. Curruption Perceptions Index 2018. – Retrieved from: https://www.transparency.org/cpi2018
11. Kushnarov I. Korupcia polityczna na Ukrainie: glowne przejawy, metody przeciwdzialania / I. Kushnarov // Stadium Europy Srodkowej I Wschodniej. – 2018. – № 1. – S. 8-15.
12. Muzychenko G. Advanced Issues of Legal Adjustment of Anti-corruption Activities in Ukraine / G. Muzychenko // Development of National Law in the context of integration into the European Legal Space: Warszawa, 2018. – Р. 133-151.
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати цю статтю:
Маслов, Ю. (2019). Корупційна компонента політичного процесу на пострадянському просторі. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(5), 46-56. https://doi.org/10.15421/171953
Розділ
Статті