Театральність буття в умовах соціального хаосу: філософський та психологічний аспекти


  • Л. В. Прокопович Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171951
Ключові слова: хаос, космос / порядок, «театр» буття, соціальна реальність, особистість, метафора, самоорганізація

Анотація

Мета дослідження – виявлення та осмислення соціально-філософських засад театральності буття в умовах соціального хаосу в онтологічно-психологічному аспекті. Методологічна стратегія дослідження базується на методах соціокультурного аналізу в рамках концепції театральності соціокомунікативних проявів культури. Наукова новизна роботи полягає у спробі виявити взаємозв’язок між такими феноменами, як соціальний хаос та театралізація життя. В рамках даної роботи припускається, що впоратись із відчуттям соціального хаосу людям допомагає театралізація життя. Різні приклади це доводять. Тому до існуючих пояснень прагнення людей до театралізації життя пропонується додати ще одне – намагання впоратись із відчуттям хаосу в соціальній реальності. І тоді можна говорити не лише про театралізацію життя як культурну практику, а й про театралізацію свідомості як один зі способів (наряду із міфологізацією) інтерпретування дійсності. Ці висновки обумовлені також аналізом співвідношення понять «хаос» і «космос / порядок». Тезаурусний, історичний та міфопоетичний методи аналізу показали, що в давнині хаос мислився не як міра порядку, а, переважно, як просторова категорія і творче начало. До того ж, стійкими залишалися уявлення про одночасне існування порядку і хаосу. Ці уявлення транслюються і набувають нового осмислення в сучасній науці, зокрема, в сфері дослідження дисипативних систем – нелінійних, таких, що самоорганізуються. Виходячи з того, що дисипативні системи завжди поєднують в собі і хаос і порядок, а всі соціальні системи і середовища є дисипативними, пропонується визнати, що в соціальних системах періодично відбувається не зміна хаосу на порядок (чи навпаки), а зміна співвідношення хаосу до порядку. Питання про співвідношення хаосу і порядку виводить і на дискусію щодо фазових переходів у складних системах та співвідношення систем і середовищ. Порівняння деяких природних явищ (сніжинки в атмосфері) зі структурою суспільства дає підстави говорити про співіснування систем і середовищ, а отже і про доцільність поєднання двох методів їх дослідження: системного аналізу та синергетичного підходу до вивчення середовищ різної природи.

Посилання

1. Аврелий М. Наедине с собой / М. Аврелий. – Режим доступа: http://librobook.me/naedine_s_soboi_ razmyshleniia/vol1/2.
2. Атаманюк З. М. Цілісність особистості через призму соціальної філософії / З. М. Атаманюк // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 143 (4). – С. 7-11.
3. Бакиев А. Г. Становление методологии синергетики в лингвистике / А. Г. Бакиев // Вестник Башкирского университета. – 2014. – Т. 19. – № 2. – С. 552-555.
4. Бачинин В. А. Социология: энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. – Санкт-Петербург, 2005.
5. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Coping Stress и теоретические подходы к его изучению / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27. – № 1. – С. 122-133.
6. Бранский В. П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории / В. П. Бранский // Общественные науки и современность. – 1999. – № 6. – С. 117-127.
7. Бувалець О. О. Театральність і театралізація в сучасному культурологічному дискурсі / О. О. Бувалець // Культура України. – 2013. – Вип. 43. – С. 20-23.
8. Дзобань О. П. Сучасна соціальна синергетика: до питань про визначення концептуальних основ /
О. П. Дзьобань // Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. – 2011. – № 7. – С. 3-15.
9. Дмитренко М. Українські символи / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко, Я. Музиченко, О Шалак. – Київ: Народознавство, 1994. – 140 с.
10. Ершова-Бабенко И. В. Психосинергетические стратегии человеческой деятельности (Концептуальная модель) / И. В. Ершова-Бабенко. – Винница: NOVA KNYHA, 2005. – 360 с.
11. Ершова-Бабенко И. В. Психосинергетика / И. В. Ершова-Бабенко. – Херсон: Гринь Д.С., 2015. – 488 с.
12. Космос // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. – Москва: Сов. энциклопедия, 1992. – Т. 2. – С. 9-10.
13. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок XXI века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Н. Косолапов. – Москва, 2001. – 250 с.
14. Лосев А. Ф. Гесиод и мифология. Эстетическая терминология ранней греческой литературы / А. Ф. Лосев. – Москва, 1954.
15. Мосионжник Л. А. Человек перед лицом культуры / Л. А. Мосионжник. – Кишинев: Высшая Антропологическая школа, 2004. – 402 с.
16. Нерубасская А. А. Бифуркации личности в системной классификации А. Уёмова / А. А. Нерубасская // Перспективи: соціально-політичний журнал. Серія: філософія. – 2016. – № 2-3. – С. 48-54.
17. Павлов А. П. Онтология социального хаоса / А. П. Павлов, П. А. Павлов // Грамота. – 2015. – № 8. – Ч. 1. – С. 136-139.
18. Парсонс Т. Соціальна структура і особистість / Т. Парсонс. – Київ: Дух і літера, 2011. – 338 с.
19. Прокопович Л. В. Театрализация социокультурной коммуникации: методологическое обоснование исследовательского подхода / Л. В. Прокопович // ScienceRise. – 2017. – № 7. – С. 29-32. DOI: 10.15587/23138416.2017.106701.
20. Прокопович Л. В. Філософсько-аксіологічний аспект «лялькового театру» буття / Л. В. Прокопович // Scientific Journal “Virtus”. – 2018. – № 28. – 16-20.
21. Прокопович Л. В. Концепт «маска» в соціально-філософському осмисленні «театру» буття / Л. В. Прокопович // Scientific Journal “Virtus”. – 2019. – № 31. – 16-20.
22. Прокопович Л. В. Образ сніжинки як обєкт та інструмент творчих експериментів / Л. В. Прокопович // Міфопоетика образу сніжинок в культурних артефактах. Одеса, 2019. – С. 4-15.
23. Прокопович Л. В. Соціально-філософський аналіз візуалізації культурної ідентичності в «театрі» повсякдення / Л. В. Прокопович // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2019. – Т. 22. – № 1. – С. 57-67. DOI: 10.15421/17198.
24. Прокопович Л. В. Соціально-філософські засади театралізації політичної сфери / Л. В. Прокопович // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2019. – Том 22. – № 2. – С. 48-58. DOI: 10.15421/171922.
25. Прокопович Л. В. Фольклорні та літературні трикстери у «театрі» буття: соціально-філософський аналіз / Л. В. Прокопович // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 141. – С. 111-116.
26. Секст Эмпирик. Против учёных. Соч. в 2 т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – С. 61-376.
27. Селиверстова А. С. Социальный хаос как проблема социальной философии / А. С. Селиверстова // Scientific Journal “Virtus”. – 2018. – № 28. – С. 43-47.
28. Селиверстова А. Теория динамического хаоса в исследованиях социально-философской и социальной направленности / А. Селиверстова // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 40-47. DOI: 10.15421/171921.
29. Уёмов А. Общая теория систем для гуманитариев / А. Уёмов, И. Сараева, А. Цофнас. – Warszawa: Uniwersitas Rediviva, 2001. – 276 с.
30. Хаос // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. – М.: Сов. энциклопедия, 1992. – Т. 2. – С. 579-582.
31. Чайковский Ю. Юбилей Ламарка – Дарвина и революция в иммунологии / Ю. Чайковский // Наука и жизнь. – 2009. – № 5. – С. 20-29.
32. Чешков М. А. Синергетика: за и против (заметки о науке эпохи Глобальной смуты) / М. А. Чешков // Общественные науки. – 1999. – № 6. – С. 128-140.
33. Шалаев В. П. Синергетика в пространстве философских проблем современности: монография / В. П. Шалаев.– Йошкар-Ола: МГТУ, 2009. – 360 с.
34. Kauffman S. Antichaos and Adaptation / S. Kauffman // Scientific American. – 1991. – August. – P. 64-70.
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати цю статтю:
Прокопович, Л. (2019). Театральність буття в умовах соціального хаосу: філософський та психологічний аспекти. Науково-теоретичний альманах "Грані", 22(5), 25-36. https://doi.org/10.15421/171951
Розділ
Статті