Research of socio-cultural development of urban space in the sociological dimensions of the present

  • O. V. Horpynych State University of Telecommunications
  • Z. I. Ibrahimova State University of Telecommunications
Keywords: social space of the city, transformation of social space, intercultural communication, regional factors of interaction of cultures, communicative information technologies, sociological support

Abstract

The article deals with modern approaches to the sociological study of the problem of the socio-cultural development of local (urban, regional) social spaces in the context of the transformation of intercultural relations in today’s communication and information conditions. Highlighted key aspects of identifying factors of new social relations, values, norms, mentality, socio-psychological properties of members of multicultural communities in the context of the development of technologies for the formation of public opinion. The main trends of modern intercultural interaction are characterized as everyday changes in conditions, qualities, fields of activity, integration of values and the generation of new forms of cultural activity. The necessity of a sociological analysis of factors influencing information technologies, containing signs of both direct and indirect (implicit) forms of influence on a regional multicultural community, is substantiated. It identifies promising areas of sociological research on the compatibility factors of territorial cultural identities for successful implementation of effective ways of living together in the context of developing new forms of cultural self-determination and further intercultural interactions of regional communities. Socio-cultural regional space is considered as a structured social space in which transformational changes in society have led to the intensification of various forms of mobility of social actors, changes in the qualitative and quantitative composition of socio-cultural groups, the emergence of new ones - due to the factors of conditionality, the deepening of cultural and environmental polarization within the traditional, the formation of a new model of intercultural relations. The evolution of sociological research from the research of the social aspects of urbanization and its impact on the activities of individual individuals and communities to study the factors of the functioning of independent socio-cultural entities in the broad contexts of regional development is due to changes that are caused by transformational processes in modern society. The authors of the article conclude that the current problem of sociological support is the relative weak correlation between socio-cultural factors of the formation of regional communities and the dynamics of intercultural and communicative characteristics of individuals in the information conditions of the present, which complicates the use of traditional methods for sociology of studying processes of social mobility. The article emphasizes that the analysis of sociocultural policy and strategies of cultural development of local communities in the context of problems caused by the consequences of war, which is based on the principle of multidimensional hierarchical research of stratification models with a combination of objective and subjective indicators, qualitative and quantitative measures Subjective and objective indicators to identify the most successful adaptation strategies.

References

1. Byelousov, V.G. (2005). Insty`tucionalizaciya social`nogo prostoru mista: sociokul`turny`j aspekt [Institutionalization of the social space of the city: the socio-cultural aspect] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Vris, G. (2018) Bol’shoj gorod velikoe iskusstvo [Big city great art]. Retrieved from http://magazines.russ.ru/ logos/2002/3/vris.html] [in Russian].
3. Afanasyeva, L.V., Orlov, A.V., Bukryeyeva, I.V. & Glynska, L.F. (Eds.). (2012). Zvit za rezul`tatamy` sociologchnogo doslidzhennya «Robota kul`turno-dozvillyevy`x ustanov ta kul`turne mapuvannya ochy`ma melitopol`civ» [Report on the results of a sociological study «The work of cultural and leisure institutions and cultural mapping of the eyes of Melitopolites»]. Melitopol`: MDPU im. B. Hmel`ny`cz`kogo, Laboratoriya sociologichny`h doslidzhen [in Ukrainian].
4. Kul`turna polity`ka Ukrayiny`: nacional`na model` u yevropejs`komu konteksti. Anality`chna dopovid [Cultural Policy of Ukraine: National Model in the European Context. Analytical report]. (2018). Retrieved from: http: // www. niss. gov. ua / content / articles / files / Kul % 5C_tura2012-6090f.pdf [in Ukrainian].
5. Orlov, A.V. (2014). Prakty`ky` kul`turnogo mapuvannya yak shlyax garmonizaciyi mis`kogo seredovy`shha v sociologichnomu vy`miri [Practices of cultural mapping as a way of harmonizing the urban environment in a sociological dimension] Naukovi praci [Chornomors`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Petra Mogy`ly` kompleksu «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya»]. Ser.: Sociologiya, 234 (222), 46-50 [in Ukrainian].
6. Parson, T. (1968). Social’nye sistemy [Social systems]. Retrieved from: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2008/parsons.pdf [in Russian].
7. Porozov, R. (2016) Kul’turno-obrazovatel’noe prostranstvo goroda [Cultural and educational space of the city]. Ekaterinburg. Ural. gos. ped. un-t. [in Russian].
8. Rezul`taty` sociologichnogo doslidzhennya, provedenogo u ramkah proektu «Zapochatkuvannya Nacional`nogo dialogu v Ukrayini» (sichen` – cherven` 2015» [Results of a sociological study conducted within the framework of the project «Launching the National Dialogue in Ukraine» (January-June 2015)]. (2015). Retrieved from: http://ndialog.org.ua [in Ukrainian].
9. Savruckaja, E.P. (2018) Kommunikacionnyj aspekt innovacionnyh transformacij v konstruirovanii social’noj real’nosti [The communication aspect of innovative transformations in the construction of social reality] Kul’turologicheskij zhurnal. Retrieved from: http:// www. cr-jornal.ru/rus/ jornals/55.html&j_id=6 [in Russian].
10. Senyura, O.V. (2009). Specyfika ta tendenciyi rozvytku suchasnogo mista v sociologichnomu dyskursi [Specificity and trends of development of a modern city in sociological discourse]. Ukrayins`kyj socium: nukovy`j zhurnal, 3, 25-36 [in Ukrainian].
11. Soroka, Yu.G. (2008). Sociokul`turni zminy mista yak mizhdyscyplinarna problema [Socio-cultural changes of the city as an interdisciplinary problem] Zbirka naukovyh pracz` uchasnykiv Harkivskyh sociologichnyh chytan`. Metodologiya, teoriya ta praktyka sociologichnogo analizu suchasnogo suspil`stva, 454-456 [in Ukrainian].
12. Suhorukova, A.V. (2006). Vplyv ZMI na formuvannya duxovnosti osobystosti ta suspil`stva [Influence of mass media on formation of spirituality of the person and society]. Kul`tura narodov Prychernomorya: nauchnyj zhurnal, 84, 78-82 [in Ukrainian].
13. Cymbalyuk, N.M. (2005). Instytucional`na modernizaciya kul`turno-dozvillyevoyi sfery v Ukrayini [Institutional modernization of cultural-leisure sphere in Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
14. Shakurova, M.V. (2016). Sociokul’turnoe prostranstvo kak uslovie stanovlenija sociokul’turnoj identichnosti lichnosti [Socio-cultural space as a condition for the formation of a socio-cultural identity of an individual]. Retrieved from: http://www.e-culture.ru/Articles/2007/Shakurova.pdf [in Russian].
15. Shelegina, O.N. (2012). Kommunikacionnoe prostranstvo regional’nyh muzeev [Communication space of regional museums]. «Kul’turologicheskij zhurnal», 4. Retrieved from: www.cr-journal.ru/rus/journals/171.html&j_id=12 [in Russian].
16. Shmatko, N.A. (1998). Territorial’naja identichnost’ kak predmet sociologicheskogo issledovanija [Territorial Identity as a Subject of Sociological Research]. Socis, 4, 94- 98 [in Russian].
Published
2019-01-30
How to Cite
Horpynych, O. V., & Ibrahimova, Z. I. (2019). Research of socio-cultural development of urban space in the sociological dimensions of the present. Grani, 22(1), 34-41. https://doi.org/10.15421/17195
Section
Article