Інформаційно-комунікативні стратегії євроінтеграції в Україні


  • A. M. Kostenko Сумський державний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1718154
Ключові слова: євроінтеграція України, інформаційне забезпечення, комунікація у сфері європейської інтеграції, інструменти впливу на громадську думку, механізми інформування

Анотація

Успіх євроінтеграції пов’язується значною мірою з інформаційним забезпеченням цього процесу. Існує пряма кореляція між інформованістю людини та її здатністю ухвалювати більш структуровані, раціональні, свідомі рішення щодо політики, а отже і позиціонувати себе відносно певних процесів у країні, зокрема і євроінтеграції. В статті виокремленні основні етапи інформаційного забезпечення процесу євроінтеграції України, а саме: етап обговорення переваг євроінтеграції; етап інформаційного тиску; етап посилення інформаційної тривоги та зростання напруженості в суспільстві; етап різкої протестної реакції суспільства; етап відновлення курсу на євроінтеграцію. Диференційовано цільову аудиторію за рівнем володіння інформацією про особливості та характер взаємовідносин між Україною та ЄС, відповідно до якої проаналізовано особливості механізмів інформування в Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 та Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки. Зазначені документи є механізмом розподілу відповідальності за проведення інформаційної політики з питань європейської інтеграції (у тому числі й фінансову) між органами державної влади та зацікавленими неурядовими організаціями, міжнародними донорами і бізнес-структурами. У зв’язку з цим зростає роль громадських інституцій, завданнями яких є інформування щодо євроінтеграційних процесів України та робота з різними цільовими групами, з одного боку, та налагодження комунікації між владою т громадянським суспільством при плануванні та реалізації інформаційних кампаній з євроінтеграції, з іншого.Встановлено, що місцеві органи влади у своєму розпорядженні мають достатньо інструментів для впливу на громадську думку, проте досить часто ігнорують питання європейської інтеграції. Крім того, важливою умовою імплементації Стратегії на регіональному рівні є налагодження співпраці між місцевою владою та громадськими організаціями.

Посилання

1. Barovska, A. (2010). Mekhanizmy realizatsii derzhavnoi informatsiinoi polityky u sferi yevropeiskoi intehratsii [Mechanisms of realization of the state information policy in the field of European integration]. Extended abstract of candidate’s thesis [in Ukrainian].
2. Barovska, A. (2009) Tekhnolohii informuvannia naselennia z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Technologies of Informing the Population on European Integration of Ukraine]. Proceedings from RNPK 6: Aktualni problemy yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy – the 6th Region. science-practice conf: «Current Problems of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine». (pp. 40-42.). Dnipropetrovsk: DRIDU NADU [in Ukrainian].
3. Haidai, D. (2012). Yevrointehratsiia ta oblderzhadministratsii. Yak promotuiut YeS na rehionalnomu rivni? [Eurointegration and regional state administration. How do the EU promote the regional level?]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
4. Indeks staloho rozvytku orhanizatsii hromadianskoho suspilstva Ukrainy v 2013 rotsi [The Index of Sustainable Development of Ukrainian Civil Society Organizations in 2013]. Retrieved from http://ccc-tck.org.ua/storage/books/2013_ukraine_ukr.pdf [in Ukrainian].
5. Levchenko, O. (2013). Formy vedennia informatsiinoi borotby: praktychnyi pidkhid do poniatiinoho aparatu [Forms of conducting an information struggle: a practical approach to the conceptual apparatus]. Nauka i oborona – Science and defense, 3, 21-26 [in Ukrainian].
6. Palahniuk, Yu. (2014) Derzhavni prohramy z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: osnovni napriamky [State Programs on European Integration of Ukraine: main directions]. Kyiv. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2014_2_35.pdf [in Ukrainian].
7. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi informuvannia ta nalahodzhennia komunikatsii z hromadskistiu z aktualnykh pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy na period do 2017 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 bereznia 2013 r. № 168-r [On Approval of the Concept of Implementation of the State Policy in the Field of Informing and Setting up Public Communication on Actual Issues of European Integration of Ukraine for the Period until 2017: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 27, 2013 No. 168-r]. (2013). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80 [in Ukrainian].
8. Proekt «Tochne vidobrazhennia uhody pro Asotsiatsiiu Ukraina-IeS v ukrainskykh media» [Project «Accurate reflection of the agreement on the EU-Ukraine Association in Ukrainian media»]. Retrieved from: http://internews.ua/projects/eu-ukraine/eu-ua-assosiation-media-project/ [in Ukrainian].
9. Rybachenko, V.F., & Tsal-Tsalko, M.V. (2016). Informatsiino-komunikatsiine zabezpechennia yevrointehratsii Ukrainy (postanovka problema) [Information and communication support of eurointegration of Ukraine (problem statement)]. Problemy politychnoi psykholohii – Problems of political psychology, 2, 126-135 [in Ukrainian].
10. Rozporiadzhennia KMU vid 25 zhovtnia 2017 r. № 779-r «Pro skhvalennia Stratehii komunikatsii u sferi yevropeiskoi intehratsii na 2018-2021 roky» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 25, 2017 № 779-r «On Approval of the Strategy of Communication in the Field of European Integration for 2018–2021»]. (2017). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250383204 [in Ukrainian].
11. Uhoda pro asotsiatsiiu YeS-Ukraina: doslidzhennia obiznanosti tsilovykh hrup ta stratehiia komunikatsiinoi kampanii [EU-Ukraine Association Agreement: Awareness of target groups and communication campaign strategy]. (2013). Kyiv [in Ukrainian].
12. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].
13. Shcho dumaiut ukraintsi pro Yevrointehratsiiu. Rezultaty sotsiolohichnoho opytuvannia. [What do Ukrainians think about European integration. Results of the sociological survey] (2017). Kyiv. Retrieved from: https://glavcom.ua/pub/pdf/49/4935/poll_ukr_ec_ukr.pdf [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати цю статтю:
Kostenko, A. (2019). Інформаційно-комунікативні стратегії євроінтеграції в Україні. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(11), 70-77. https://doi.org/10.15421/1718154
Розділ
Статті