Formation of the network of the Katerynoslav province’s authorities in the XIXth century

  • V. M. Tleush Zaporizhzhia National University
Keywords: Katerynoslav province, administrative-territorial structure, authorities, governor, provincial government, unification, integration

Abstract

The article is devoted to the history of the formation of the network of provincial institutions of Katerynoslav province in the 19th century. It was found out that the main goal of bringing the network of provincial institutions in line with the central Russian provinces was the elimination of any differences in the administrative structure of Katerynoslav province. The network of provincial institutions of Katerynoslav province formed in 1802 was constructed on the basis of its territorial division. It was found out that local authorities were formed in accordance with the legislation of the Russian Empire and the example of the central Russian provinces. It was established that the main purpose of the creation and functioning of these institutions was their integration into the state system of the Russian Empire. The article reveals that by the middle of the 19th century the network of provincial institutions has increased significantly. In general, local authorities, established in Katerynoslav province, with some exceptions conformed to the legal acts of the Russian Empire, but, however, had their own peculiarities, both in structure and in functions. In addition, the institutions, the creation of which was regulated by general imperial normative and legal acts, usually formed and began to work in a few years after most of the central Russian provinces. It was clarified that gradually for half a century of the existence of the Katerynoslav province the composition of its provincial institutions was standardized to the all-Russian model, but, however, some institutions were not created yet. The article proves that the provincial authorities of the Katerynoslav province formed throughout the first half of the 19th century, and the integration of the administrative system of the region failed to be implemented at a rapid pace. After the liquidation of Novorossiia gonernance-general, the governor-general in the management of Katerynoslav province took place processes that further equated it with the internal province of the Russian Empire.

References

1. Boiko, A., Kozyriev, V., & Milchev, V. et all. (2005). Administratyvnyi ustrii Pivdennoi Ukrainy (seredyna ХVIII – persha polovyna ХІХ stolittia) [Administrative division of the Southern Ukraine (middle of the 18th – first half of the 19th century)]/ Zaporizhzhia [in Ukrainian].
2. Adres-kalendar. Obshchaia rospys vsekh chynovnykh osob v gosudarstve, na 1859–1860 god [Address-calendar. The general painting of all officials in the state, 1859-1860]. V Typohrafii Imperatorskoi Akademii Nauk, Sankt-Peterburg. Ch. 2 [in Russian]
3. Adres-kalendar. Obshchaia rospys vsekh chynovnykh osob v gosudarstve, 1851. [Address-calendar. The general painting of all officials in the state, 1851]. V Tipohrafii Imperatorskoi Akademii Nauk, Sankt-Peterburg. Ch. 2 [in Russian]
4. Adres-kalendar. Obshchaia rospys vsekh chynovnыkh osob v hosudarstve, na 1858 hod. [Address-calendar. The general painting of all officials in the state, 1858]. V Tipohrafii Imperatorskoi Akademii Nauk, Sankt-Peterburg. Ch. 2 [in Russian]
5. Alekseev, S.A., & Mikheeva Ts.Ts. (2008). Upravlenie guberniiami po «Nakazu gubernatoram»1837 [Governance of the provinces on the “Order of the governors” 1837]. Vestnik RUDN. Seryia Yuridicheskie nauki, 2, 5-11 [in Russian]
6. Barmak, M.V. (2008). Formuvannia vladnykh instytutsii Rosiiskoi imperii na Pravoberezhnii Ukraini (kinets XVIII – persha polovyna XIX st.) [Formation of the power institutions of the Russian Empire in the Right-Bank Ukraine (end of the 18th - first half of the 19th century]. Extended abstract of doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian]
7. Gololobov, Ya.G. (Ed.). (1903). Ekaterynoslavskaia hubernyia. Pamiatnaia knizhka i adres-kalendar 1903 goda [Ekaterinoslav province. The memoir and the address-calendar of 1903]. Typo-Litohrafiia Gubernskago pravleniia Ekaterynoslav. Otd. 3 [in Russian]
8. Gololobov, Ya.G. (Ed.). (1900).Ekaterynoslavskaia hubernyia. Pamiatnaia knizhka i adres-kalendar 1900 goda [Ekaterinoslav province. The memoir and the address-calendar of 1900] Typo-Litohrafiia Gubernskago pravleniia Ekaterynoslav. Otd. 3 [in Russian]
9. Eroshkin, N.P. (1997). Istoryia gosudarstvennykh uchrezhdenii dorevoliutsyonnoi Rossii [History of state institutions of pre-revolutionary Russia]. Moscow [in Russian]
10. Kuchabskyi, O.H. (2010). Evoliutsiia administratyvno-terytorialnykh system: teoretyko-metodolohichnyi aspect [Evolution of administrative-territorial systems: theoretical and methodological aspect]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1, 51-59 [in Ukrainian]
11. Lemish, N. (2008). Orhanizatsiia roboty zi sluzhbovymy dokumentamy v orhanakh derzhavnoi vlady Chernihivskoi hubernii v pershii polovyni XIX st. [Organization of work with official documents in state authorities of Chernihiv province in the first half of the 19th century]. Arkhivy Ukrainy, 5-6, 81-96 [in Ukrainian]
12. Lukashevych, V. (1999). Istoriia stvorennia kantseliarii heneral-hubernatora Katerynoslavskoho namisnytstva H. Potomkina (do dzhereloznavstva dokumentatsii z dilovodstva ostannoi chverti XVIII stolittia) [History of the establishment of the office of the Governor-General of Katerynoslav Province G. Potemkin (to the source study of documentation of the record keeping of the last quarter of the 18th century)]. Pivdenna Ukraina XVIII – XIX st., 4, 159-166 [in Ukrainian]
13. Mesiatseslov i obshchii shtat Rossyiskoi imperii na 1832 [Mesiatseslov and the general state of the Russian Empire in 1832]. V Sankt-Peterburge pri Imperatorskoi Akademii Nauk. Ch. 2 [in Russian]
14. Mesiatseslov i obshchii shtat Rossyiskoi imperii na 1834 [Mesiatseslov and the general state of the Russian Empire in 1834]. V Sankt-Peterburge pri Imperatorskoi Akademii Nauk. Ch. 2 [in Russian]
15. Mesiatseslov i obshchii shtat Rossyiskoi imperii na 1836 [Mesiatseslov and the general state of the Russian Empire in 1836]. V Sankt-Peterburge pri Imperatorskoi Akademii Nauk. Ch. 2 [in Russian]
16. Mesiatseslov s rospysiu chynovnykh osob ili obshchii shtat Rossiiskoi imperii na leto ot Rozhdestva Khristova 1806 [Mesiatseslov with a list of officials or general staff of the Russian Empire for the summer of Christmas 1806]. V Sankt-Peterburge pri Imperatorskoi Akademii Nauk. Ch. 2 [in Russian]
17. Pamiatnaia knizhka Ekaterynoslavskoi gubernii na 1867 god. (1866) [Memorable book of Ekaterinoslav province for 1867]. Ekaterynoslav: v tipohrafii gubernskoho pravleniia, Ch. 1 [in Russian]
18. Gololobov, Ya.G. (Ed.). Pamiatnaia knyzhka i adres-kalendar Ekaterynoslavskoi gubernii na 1895 god (1894) [Memorable book and address-kalendar of Ekaterinoslav province for 1867]. Typo-Lytohrafyia Hubernskaho pravlenyia, Ekaterynoslav [in Russian]
19. Panforova, M.A. (1999) Administratyvno-terytorialnyi ustrii Pivdenno-Skhidnoi Ukrainy naprykintsi XVIII – u pershii polovyni XIX st. [Administrative-territorial structure of Southeastern Ukraine at the end of the 18th - in the first half of the 19th century]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu, VII, 119-127 [in Ukrainian]
20. Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii (1830) [A complete collection of laws of the Russian Empire]. Saint Petersburg, XXVII [in Russian]
21. Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii (1830) [A complete collection of laws of the Russian Empire]. Saint Petersburg, XXVIII [in Russian]
22. Savchenko, I.V. (2004). Administratyvno-terytorialnyi ustrii Pivdennoi Ukrainy (1775–1822 rr.) [Administrative-territorial structure of Southern Ukraine (1775–1822)]. Candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian]
23. Samokhyna, N. (2010). Vitchyzniani «Hubernskye vedomosty» u kolektsii hazetnykh vydan Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho [Domestic «Gubernskie Vedomosti» in the collection of newspaper editions of the V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 4, 55-58 [in Ukrainian]
24. Svod zakonov Rossiiskoi imperii, poveleniem gosudaria imperatora Nikolaia Pavlovicha sostavlennyi (1857) [A set of laws of the Russian Empire composed by the decree of the emperor Nikolai Pavlovich]. Saint Petersburg, Vol. 2, Ch. 1 [in Russian]
25. Tleush, V.M. (2016). Osoblyvosti orhanizatsii hubernatorskoi vlady v Katerynoslavskii hubernii [Features of the organization of the governor’s power in Katerynoslav province]. Hileia, 109, 21-26 [in Ukrainian]
26. Shandra, V.S. (2009). Sovisnyi sud v Ukraini kintsia XVIII – pershoi polovyny XIX st.: struktura, sudovi praktyky ta arkhivni fondy [Conscious court in Ukraine in the late 18th and first half of the 19th century: structure, jurisprudence and archival funds]. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, 13-14, 532-554 [in Ukrainian]
Published
2018-09-18
How to Cite
Tleush, V. M. (2018). Formation of the network of the Katerynoslav province’s authorities in the XIXth century. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 21(8), 85-93. https://doi.org/10.15421/1718105
Section
Article