Методичні рекомендації для авторів

Завантажити архів з інструкцією для авторів

Усі автори повинні заповнити Декларацію та надіслати із статтею: 
Авторська декларація

1. Технічні вимоги. Статті приймаються на електронному носії або електронною поштою: granidp@gmail.com. Обсяг – не меньше 12 сторінок. Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, інтервал – 1,5. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Сторінки нумерувати непотрібно. До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті). Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, електронну та поштову адреси, повну офіційну назву наукового закладу та його адресу. Ця інформація надається українською, російською, англійською мовами. Звертаємо увагу на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або офіційну назву наукового закладу.
Окремо подається зручна для Вас адреса Нової пошти Вашого міста для отримання Альманаху та дійсний мобільний номер телефону, на який прийде смс про надходження вантажу.  

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються однією з трьох мов – українською, російською, англійською. Редколегія альманаху рекомендує наступні розділи статті: постановка проблеми; аналіз досліджень і публікацій; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки. Назви цих розділів просимо виділяти напівжирним шрифтом.

4. Авторське резюме є обов’язковою частиною публікації і додається українською, російською, англійською мовами. Обсяг близько 1100–1400 знаків. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо. Ключові слова: 4–6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті. 
«Abstract» (реферат англійською мовою). Обсяг 2200–2800 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Текст повинний бути зв’язним, для поєднання речень необхідно використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» тощо. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»).

5. Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки» чи «References») подаються в кінці статті (розмір символа (кегель) – 12, інтервал – 1). Список літератури повинен включати не менше 10 посилань, бажано, щоб частина їх була видана не раніше як 5 років тому. Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті. Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (5th ed.). http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa 
Посилання на статті: 
Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., 2005. Title of article. Title of Journal 10(2), 49–53.

Приклади: 

Osobennosti rascheta kojefficienta sinhronizacii nejronnyh setej [Features of synchronization coefficient calculation in neural networks]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 17(5), 55–62 (in Russian). 
Kaplin, V.V., Uglov, S.R., Bulaev, O.F., Goncharov, V.J., Voronin, A.A., Piestrup, M.A., 2002. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Appl. Phys. Lett. 80(18), 3427–3429. 
Посилання на книги: 
James, H., 2009. The ambassadors. Rockville, Serenity. Kohno, N.A. (ed.), 1986. 
Derev’ja i kustarniki, kul’tiviruemye v Ukrainskoj SSR [Trees and shrubs cultivated in the Ukrainian SSR]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian). Sytnik, K.M. (ed.), 1988. Redkie i ischezajushhie rastenija i zhivotnye Ukrainy [Rare and threatened plants and animals of Ukraine]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).
Girs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lisovporjadkuvannja [Forest management]. Aristey, Kyiv (in Ukrainian). Посилання на інтернет-публікації: Last, F.M., Year Published. Book. Retrieved from URL

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru
для транслітерації українських джерел – http://translit.kh.ua/.

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет). Кожне джерело переліку посилань перевіряється у редколегії через сайт http://www.crossref.org/guestquery . Бажано, щоб автори робили це самостійно перед комплектуванням переліку посилань своєї статті.

6. Посилання на список літератури. Посилання в тексті позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 – порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 ­– номер аркуша архівної справи.

7. Публікації статей здійснюються за результатами внутрішнього та зовнішнього рецензування. Автори, які не мають наукового ступеня, супроводжують свої наукові статті рецензією наукового керівника – кандидата/доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку. Для науковців, які мають вчений ступінь, такої умови не висувається. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

8. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті членами редакційної колегії.