[1]
V. V. Chernyshov, “Philosophy vs the common sense”, STAG, vol. 19, no. 10, pp. 38-44, Jan. 2017.