[1]
I. V. Yeremeyeva, “«Nomen est omen»: pseudonyms in actor society of Dnieper Ukraine late XIX – early XX century”, STAG, vol. 17, no. 10, pp. 140-144, Aug. 2014.