Guzman, O. A., and N. O. Liashenko. 2016. “Leisure Practices of Modern Student Youth”. Grani 19 (9), 29-37. https://doi.org/10.15421/171675.