Khodanych, Yuriy. 2018. “Phenomenon of Mercy in the Dichotomy «West-East»”. Grani 21 (3), 132-38. https://doi.org/10.15421/10.15421/171849.