(1)
Chernyshov, V. V. Philosophy Vs the Common Sense. STAG 2017, 19, 38-44.