(1)
Yeremeyeva, I. V. «Nomen Est omen»: Pseudonyms in Actor Society of Dnieper Ukraine Late XIX – Early XX Century. STAG 2014, 17, 140-144.