[1]
Lazarenko, I.S. 2016. The phenomenon of social assistance in the humanities: a retrospective analysis. Grani. 19, 9 (Aug. 2016), 14-21. DOI:https://doi.org/10.15421/171673.